21.09.2018
Обява
- Със заповед № ОХ-732/30.08.2018 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 110 (сто и десет) вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във формирования от Военноморските сили. Обявените длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс.- Със заповед № ОХ-697/22.08.2018 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 28(двадесет и осем) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, в 68 бригада Специални сили (военно формирование 32990) в гарнизон Пловдив.Информация...

12.09.2018
Обява
Индикативен график за извършване на теренни проверки на място за общ.Вълчедръм

21.08.2018
Обява
Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета за 2017г. на Община ВълчедръмПовече можете да прочетете тук.

14.08.2018
Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Вълчедръм 2014-2020
С решение №348/30.07.2018г. на ОбС Вълчедръм е приета Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Вълчедръм 2014-2020г., Актуализация 2018г.

20.07.2018
Обява
ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИЗООТИЧНАТА ОБСТАНОВКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ Е НЕОБХОДИМО В СРОК ДО 31.07.2018 ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА СВИНЕ ДА ПОДАДАТ ДЕКЛАРАЦИЯ В ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ /ИЛИ В СЪОТВЕТНОТО КМЕТСТВО/ ЗА БРОЯ ОТГЛЕЖДАНИ ЖИВОТНИ.ЗА СПРАВКИ: ТЕЛ. 09744/2130 – РАЙКА ЕЛКИНА

12.09.2018
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
„Ремонт и асфалтиране на ул. Съединение, гр. Вълчедръм, общ. Вълчедръм“- Обява- Указания- Образци- Приложения

04.09.2018
Покана за попълване на оферта и сключване на договор в резултат на рамково споразумение на основание чл.82, ал.2 от ЗОП
- Покана- Образци- Приложения

16.08.2018
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
Доставка на дърва и въглища за нуждите на учебни и административни заведения на територията на община Вълчедръм- Протокол- Обява за удължаване на срок- Обява- Указания- Спецификация- Документи - образец

03.07.2018
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
„Ремонт на  транспортната инфраструктура  на община  Вълчедръм, обл. Монтана” - Договор- Протокол комисия- Обява за удължаване на срок- Обява- Указание- Техническа спецификация- Документи

02.07.2018
Събиране на оферти чрез провеждане на пазарни консултаци
„Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”, със следните подобекти - 1. УПИ ІІ в кв. 145 по плана на гр. Вълчедръм и 2. УПИ LІХ в кв. 114 по плана на гр. Вълчедръм- Уведомление- Образци

18.06.2018
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
Консултантски услуги, свързани с изготвяне на формуляр за кандидатстване, приложенията и документите към него за проект „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм: Подобект 1: УПИ ІІ в кв. 145 по плана на гр. Вълчедръм и Подобект 2: УПИ LІХ в кв 114 по плана на гр. Вълчедръм“- Договор- Протокол- Обява за удължаване на срок- Обява- Указания- Техническа спецификация- Образци

18.09.2018
Търг с тайно наддаване
- Заповед- Обява

05.07.2018
Търг с тайно наддаване
- Заповед- Обява

07.06.2018
Търг с тайно наддаване
На основание Заповед №628/06.06.2018 год. на Кмета на общината и Решение №335 от протокол №38/23.05.2018 год. на Общински съвет – Вълчедръм, област Монтана ОБЯВЯВАТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА:Земеделски земи–публична общинска собственост с начин на трайно ползване „пасище,мера” за срок от 1 (една) година- Заповед- Приложение

26.04.2018
Търг с тайно наддаване
- Заповед - Обява- Приложение № 1

09.03.2018
Резултати от търг с тайно наддаване на 02.03.2018 год.

06.03.2018
Повторен търг
- Протоколи

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм