21.08.2018
Обява
Покана за публично обсъждане на отчет за изпълнението на бюджета за 2017г. на Община ВълчедръмПовече можете да прочетете тук.

14.08.2018
Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Вълчедръм 2014-2020
С решение №348/30.07.2018г. на ОбС Вълчедръм е приета Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Вълчедръм 2014-2020г., Актуализация 2018г.

20.07.2018
Обява
ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИЗООТИЧНАТА ОБСТАНОВКА ПО ОТНОШЕНИЕ НА АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ Е НЕОБХОДИМО В СРОК ДО 31.07.2018 ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА СВИНЕ ДА ПОДАДАТ ДЕКЛАРАЦИЯ В ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ /ИЛИ В СЪОТВЕТНОТО КМЕТСТВО/ ЗА БРОЯ ОТГЛЕЖДАНИ ЖИВОТНИ.ЗА СПРАВКИ: ТЕЛ. 09744/2130 – РАЙКА ЕЛКИНА

27.06.2018
Решение на РИОСВ-Монтана
Решение № МО 5 -ЕО/2018г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка

19.06.2018
Уведомление за инвестиционно предложение
Община Вълчедръм уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за следното инвестиционно предложение - Благоустрояване на терен, ситуиран в УПИ – I, кв.145 в гр. Вълчедръм, община Вълчедръм, област Монтана, с площ 5025,00 кв.м. с отреждане „за паркове и градини”, съгласно ПУП-ПРЗ, като част от проект: „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”. 

16.08.2018
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
Доставка на дърва и въглища за нуждите на учебни и административни заведения на територията на община Вълчедръм- Обява- Указания- Спецификация- Документи - образец

03.07.2018
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
„Ремонт на  транспортната инфраструктура  на община  Вълчедръм, обл. Монтана” - Протокол комисия- Обява за удължаване на срок- Обява- Указание- Техническа спецификация- Документи

02.07.2018
Събиране на оферти чрез провеждане на пазарни консултаци
„Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”, със следните подобекти - 1. УПИ ІІ в кв. 145 по плана на гр. Вълчедръм и 2. УПИ LІХ в кв. 114 по плана на гр. Вълчедръм- Уведомление- Образци

18.06.2018
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
Консултантски услуги, свързани с изготвяне на формуляр за кандидатстване, приложенията и документите към него за проект „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм: Подобект 1: УПИ ІІ в кв. 145 по плана на гр. Вълчедръм и Подобект 2: УПИ LІХ в кв 114 по плана на гр. Вълчедръм“- Договор- Протокол- Обява за удължаване на срок- Обява- Указания- Техническа спецификация- Образци

01.06.2018
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
"Закупуване, доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на ДГ „Калинка” с. Септемврийци, общ. Вълчедръм по три обособени позиции"- Протокол- Уведомление - Протокол- Обява за удължаване на срок- Отговор на запитване- Обява- Указание- Образци- Проект договор- Количествена сметка- Техническа спецификация

01.06.2018
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
"Упражняване на строителен надзор по проект „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на ДГ „Калинка“, ведно с прилежащото дворно пространство в с.Септемврийци, община Вълчедръм"- Протокол- Обява- Указание- Образци- Проект договор- Количествено-стойностна сметка

05.07.2018
Търг с тайно наддаване
- Заповед- Обява

07.06.2018
Търг с тайно наддаване
На основание Заповед №628/06.06.2018 год. на Кмета на общината и Решение №335 от протокол №38/23.05.2018 год. на Общински съвет – Вълчедръм, област Монтана ОБЯВЯВАТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА:Земеделски земи–публична общинска собственост с начин на трайно ползване „пасище,мера” за срок от 1 (една) година- Заповед- Приложение

26.04.2018
Търг с тайно наддаване
- Заповед - Обява- Приложение № 1

09.03.2018
Резултати от търг с тайно наддаване на 02.03.2018 год.

06.03.2018
Повторен търг
- Протоколи

15.02.2018
Търг с тайно наддаване
- Обява- Заповед

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм