19.03.2019
Часът на Земята 2019
Община Вълчедръм ще се присъедини към тазгодишното издание на глобалната инициатива „Часът на земята“, което ще се проведе на 30 март 2019 г. от 20,30 часа до 21,30 часа.Призоваваме всеки един от нас по време на инициативата да загаси ненужните лампи в дома си.

14.03.2019
ОБЩИНИТЕ ВЪЛЧЕДРЪМ И ЯКИМОВО ИЗГРАЖДАТ КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ
На 12 март 2019 година в зала на община Вълчедръм се проведе Встъпителна пресконференция по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово” по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г. Обща стойност на проекта: 3 285 654,56 лв., от които 2 080 454,43 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и 367 139,02 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.300 041,80 лв. собствен принос на община Вълчедръм и община Якимово. Общата цел на проекта е да се намали количеството депонирани биоразградими отпадъци, генерирани на територията на общините Вълчедръм...

27.02.2019
Съобщение
Община Вълчедръм, респективно Дирекция “Териториално развитие и устройство, програми, проекти и хуманитарни дейности” на основание чл.140 от ЗУТ, Ви съобщава, че е изработена виза за проектиране в имот УПИ XIX-2354, кв. 198 по плана на гр.Вълчедръм, обл.Монтана собственост на Станислав Георгиев Трайков за изготвяне на ИП за преустройство и реконструкция на автомивка и навес за разширение на работилница за монтаж и демонтаж на гумми. На основание чл. 215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение може да направите писмени възражения, предложения и искания по изработената виза до Общинска администрация гр. Вълчедръм.

27.02.2019
Обява
Инвестиционно предложение за "Преустройство и реконструкция на автомивка и навес за разширение на обект "Работилница за демонтаж. монтаж и баланс на гуми" и и зграждане на метален навес" 

22.02.2019
Обява
Със заповед № ОХ-176/15.02.2019г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 185(сто осемдесет и пет) вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във формирования от Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Карлово, Казанлък, Плевен, Шумен, Благоевград, Враца, Сливен, Асеновград, Мусачево, Смолян и Пловдив. Обявените длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс.Информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМСряда от 08,30ч. до 15,30ч.Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16ОФИС...

19.02.2019
Обява
Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) №1024/2012 г. ...научете повече.

21.03.2019
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
”Избор на изпълнител на обект„Преустройство и основен ремонт на административна сграда в с. Долни Цибър, кв. 10, УПИ IX-220”, , с. Долни Цибър, община Вълчедръм, област Монтана- Обява- Указания- Методика- Количествено-стойностна сметка- Подробна количествена сметка- Техническо предложение- Ценово предложение- Образци- Договор - проект- Проект

06.02.2019
Публично състезание
„Благоустрояване на улична мрежа на гр. Вълчедръм, подобект: „Улица "Клокотница" - от ул. „Алабин“ до ул. „Славянска“ от км 0+000 до км 1+602.33”- Отговор на запитване - 4- Отговор на запитване - 3- Отговор на запитване - 2- Отговор на запитване- Решение- Обявление- Указания- Методика- Техническа спецификация- Количествено-стойностна сметка- Образци

29.01.2019
Открита процедура
Инженеринг (проектиране и строителство) на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“- Отговор на запитване- Решение- Обявление- Указания- Методика- Техническа спецификация- Образци- ПИП

29.01.2019
Публично състезание
„Оценка на съответствието и строителен надзор на проектиране и строителство на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в общините Вълчедръм и Якимово", в рамките на проект, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.- Протокол комисия- Отговор на запитване- Разяснение- Решение- Обявление- Указания- Техническа спецификация- Образци- Договор- ЕЕДОП

18.12.2018
Публично състезание
„Благоустрояване на улична мрежа на гр. Вълчедръм, подобект: „Улица "Клокотница" - от ул. „Алабин“ до ул. „Славянска“ от км 0+000 до км 1+602.33”- Решение- Обявление- Решение- Указания- Методика за оценка- Образци- Техническа спецификация

03.12.2018
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
„Изпълнение на мерки за информация и комуникация за проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.- Протокол комисия- Обява за удължаване на срок- Обява- Техническа спецификация- Документация- Образци

04.01.2019
Търг с тайно наддаване
- Протоколи- Таблица с резултати- Обява

22.11.2018
Търг с тайно наддаване
- Заповед- Обява

15.10.2018
Повторен търг - 12.10.2018
- Протоколи от повторен търг

05.10.2018
Търг с тайно наддаване - Протоколи
- Протоколи от търг с тайно наддаване проведен на 05.10.2018г.

18.09.2018
Търг с тайно наддаване
- Заповед- Обява

05.07.2018
Търг с тайно наддаване
- Заповед- Обява

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм