14.11.2019
Обява
УВЕДОМЛЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОБЩЕСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ              ОТНОСНО: ЗАПОЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ОБЕКТ «РАЗШИРЕНИЕ НА ГАЗОПРЕНОСНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА «БУЛГАРТРАНСГАЗ» ЕАД ПАРАЛЕЛНО НА СЕВЕРНИЯ (МАГИСТРАЛЕН) ГАЗОПРОВОД ДО БЪЛГАРО-СРЪБСКАТА ГРАНИЦА», ЕТАП «ЛИНЕЙНА ЧАСТ»  

13.11.2019
Обява
Със заповед № ОХ-960/23.10.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявени 3 (три) вакантни длъжности във военно формирование 24430 - Троян, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.  Като информация за вакантните длъжности, необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да получите от:    ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ Сряда от 08,30ч. до 15,30ч. Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЛАСТЕН ЦЕНТЪР гр. Монтана, ул.„Арх. Младен Кръстев” № 1 / до Била, ет. 2, ст....

06.11.2019
Обява
На основание чл. 23, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и Заповед № РД-18-75/05.11.2019 г. на Областен управител на област Монтана се свиква първото заседание на новоизбрания Общински съвет – Вълчедръм, което ще се проведе на 11.11.2019 г. (понеделник) от 12,00 часа в Зала № 1 (партер) в сградата на общинската администрация.

05.11.2019
Обява
Със заповед № ОХ-953/21.10.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявени 117 (сто и седемнадесет) вакантни длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Описание на длъжностите  Критерии за оценка на кандидатите Като информация за вакантните длъжности, необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да получите от:   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ Сряда от 08,30ч. до 15,30ч. Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЛАСТЕН...

08.10.2019
Съобщение
Свободен безжичен достъп до Интернет във всички населени места на територията на община Вълчедръм Жителите и гостите на община Вълчедръм вече могат да се възползват от предоставената възможност за ползване на безжичен интернет на обществени места. Мрежата е изградена от А1 по проект на Община Вълчедръм, финансиран с 15 хиляди  евро от проведения втори конкурс по инициативата WiFi4EU. Чрез инициативата WiFi4EU се насърчава безплатният достъп до безжичен интернет за гражданите на обществени места, включително паркове, площади, обществени сгради, библиотеки, здравни центрове и музеи в общини в цяла Европа. Безплатният интернет ще може да се ползва най-малко 3 години. Общият обем на средствата е...

07.10.2019
Обява
Съгласно изискванията на чл.95, чл.3 на Закона за опазване на околната среда, ви предлагаме да посетите адреса на  интернет страницата на ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ "ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ" (ИАППД) , където е побликувано задание за обхват и навигация нa ОВОС за инвестиционно предложение: "Подобряване на условията за навигация в общия българо-румънски участък на река Дунав"

15.10.2019
Публично състезание
Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения на територията на община Вълчедръм, обл. Монтана.“ - Съобщение   - Уведомление  - Решение  - Обявление - Указания - Методика на оценяването  - Техническо задание - Справка за цените - Заявка за храни 1, 2 - Образци

07.10.2019
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
Зимно поддържане и снегопочнстване на общинска и републиканска пътна мрежа-община  Вълчедръм   -  Протокол комисия   - Обява за удължаване на срок  - Обява  - Технически изисквания - Указания за участниците - Образци

22.08.2019
Открита процедура
“Доставка на мобилна техника и съдове за компостираща инсталация в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ - Доклад  - Обобщен протокол  - Решение на възложител  - Съобщение - Протокол  - Обявление  - Решение  - Указания  - Образци

13.08.2019
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
Осигуряване на достъпна среда – външен асансьор към сградата на Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения.- Протокол комисия- Обява за удължаване на срок- Обява- Техническа спецификация- Указания- Образци- Проект- Експертна оценка - Договор

30.07.2019
Пазарни консултации по чл.44 от Закона за обществените поръчки за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка
Община Вълчедръм планира да проведе и възложи обществена поръчка с предмет: “Доставка на мобилна техника и съдове за компостираща инсталация в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ по 3 (три) обособени позиции- Протокол- Покана- Приложения

08.07.2019
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
"Доставка на дърва и въглища за нуждите на учебни и административни заведения на територията на община Вълчедръм"- Протокол- Обява- Указания- Спецификация- Образци- Договор

04.11.2019
Търг с тайно наддаване
- Обява - Заповед

10.06.2019
Търг с тайно наддаване
- Обява- Заповед

15.05.2019
Търг с тайно наддаване
- Обява- Заповед

04.04.2019
Търг с тайно наддаване
- Резултати- Приложение- Обява- Заповед- Приложение

04.01.2019
Търг с тайно наддаване
- Протоколи- Таблица с резултати- Обява

22.11.2018
Търг с тайно наддаване
- Заповед- Обява

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм