11.02.2020
Обява
Със заповед № ОХ-86/28.01.2020г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 165(сто шестдесет и пет) вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във формирования от Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Плевен, Карлово, Казанлък, Благоевград, Враца, Асеновград, Белене, Пловдив, Смолян, Свобода, Мусачево. Всички списъци с вакантните позиции пожете да видите тук. Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ Сряда от 08,30ч....

10.02.2020
Обява
Уведомление за инвестиционно намерение за направа на "Отвеждащ канал на води от "Миячно-пресевна и сортировъчна инсталация"- Обява- Скица на поземлен имот

30.01.2020
Обява
Със заповед № ОХ-63/17.01.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 100 (сто) вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования от Военноморските сили. Обявените длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс. ЗаявлениеНормативи за физическа годностКритерии и ред за формиране на състезателния бал на кандидатите Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ Сряда от 08,30ч. до 15,30ч. Петьо Петров, тел. 0887 88...

30.01.2020
Обява
Със заповед № ОХ-28/13.01.2020 г на министъра на отбраната на Република България са обявявени 38 войнишки длъжности от състава на Съвместното командване на специалните операции (в.ф. 32990) гарнизон Пловдив, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.Списък на вакантните длъжностиИнформация за длъжностите Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ Сряда от 08,30ч. до 15,30ч. Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16   ОФИС...

16.01.2020
Покана
Покана за публично обсъждане на проект на бюджет на Община Вълчедръм за 2020г.

23.12.2019
Заповеди по чл. 37в, ал. 4 и чл. 37в, ал. 16, изречение пето от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи на Директора на ОД „Земеделие” гр. Монтана, за землищата на община Вълчедръм
 Заповеди по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ   Заповеди по чл. 37в, ал. 16, изречение пето от ЗСПЗЗ   

25.11.2019
Договаряне без предварително обявление - чл. 79, ал. 1, т. 7
Доставка на гориво за отопление/газьол/ за нуждите на социални, административни и учебни заведения и гориво смазочни материали за  моторните превозни средства собственост на община Вълчедръм. - Договор 1 - Договор 2 - Решение - Техническа спицификация

20.11.2019
Пазарни консултации по чл.44 от Закона за обществените поръчки за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчк
Община Вълчедръм планира да проведе и възложи обществена поръчка с предмет: Изпълнение на СМР по обект : „Благоустрояване на уличната мрежа в град Вълчедръм”, подобект :„Улица "Съединение" - ОТ48а - ОТ257 - ОТ258 - OT259 - OT260 - OT113     от км 0+000 до км 0+ 397.74”- Участници  - Протокол - Съобщение  - Покана - Техническа спецификация - Оферта - Обща количествено-стойностна слетка

15.10.2019
Публично състезание
Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения на територията на община Вълчедръм, обл. Монтана.“  - Договор и Приложение 1  - Договор и Приложение 2  - Доклад  - Протокол   - Решение  - Съобщение   - Уведомление  - Решение  - Обявление - Указания - Методика на оценяването  - Техническо задание - Справка за цените - Заявка за храни 1, 2 - Образци

07.10.2019
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
Зимно поддържане и снегопочнстване на общинска и републиканска пътна мрежа-община  Вълчедръм   - Договор - Техническо предложение - Ценово предложение -  Протокол комисия   - Обява за удължаване на срок - Обява  - Технически изисквания - Указания за участниците - Образци

22.08.2019
Открита процедура
“Доставка на мобилна техника и съдове за компостираща инсталация в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“  - Договор и приложение  - Доклад  - Обобщен протокол  - Решение на възложител  - Съобщение - Протокол  - Обявление  - Решение  - Указания  - Образци

13.08.2019
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
Осигуряване на достъпна среда – външен асансьор към сградата на Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения.- Протокол комисия- Обява за удължаване на срок- Обява- Техническа спецификация- Указания- Образци- Проект- Експертна оценка - Договор

04.11.2019
Търг с тайно наддаване
- Обява - Заповед

10.06.2019
Търг с тайно наддаване
- Обява- Заповед

15.05.2019
Търг с тайно наддаване
- Обява- Заповед

04.04.2019
Търг с тайно наддаване
- Резултати- Приложение- Обява- Заповед- Приложение

04.01.2019
Търг с тайно наддаване
- Протоколи- Таблица с резултати- Обява

22.11.2018
Търг с тайно наддаване
- Заповед- Обява

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм