Важно

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ


за потребителите на административни услуги, предоставяни от Община Вълчедръм

 

Уважаеми госпожи и господа,


във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, в следствие на усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-I9 на територията на страната и в изпълнение на препоръките на Националния оперативен щаб за коронавируса във връзка с дейността на администрациите, както и на допълнителните препоръки на заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика, Ви препоръчваме да се възползвате от възможностите да заявявате административни услуги и да получавате издадените документи по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор с цел избягване струпването на чакащи клиенти.

Можете да получите подробна информация за предоставяните административни услуги на:


тел.: 09744/2130 – за „Гражданско състояние и актосъставяне“, „Селско стопанство и екология” и „Зелена система”, „Общинска собственост”, „Нотариална дейност”


тел.: 09744/3444 – за „Правни и административно-технически услуги“


тел.: 09744/2264 – за „Търговия, туризъм, транспорт”


тел.: 09744/2354 – за „Местни данъци и такси”


тел.: 09744/3320 – за „Устройство на територията“

Както и на страницата на Община Вълчедръм в интернет в рубриката „Административни услуги“: http://www.valchedram.com/section-127-content.html


и на портала за електронни административни услуги на Община Вълчедръм:
https://auslugi.com/public/home/valchedram/index


Възползвайте се от възможностите на Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) за водене на кореспонденция по електронен път, администрирана от Държавна агенция „Електронно управление“ Комуникацията чрез ССЕВ замества класическия метод за препоръчана поща. Времето за изпращане и получаване на документа/съобщението и неговото съдържание се удостоверява с квалифициран времеви и електронен печат на агенцията. Услугата за електронна препоръчана поща представлява електронен еквивалент на препоръчана поща с обратна разписка. https://edelivery.egov.bg/

27.02.2020
Обява
Предстои процедура по разпределяне на общинските пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрирана информационна система на БАБХ. Повече информация вижте в: - Обява  - Пасища, мери и ливади за индивидуално ползване

20.02.2020
Обява
Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“  - Обява - Заявление-декларация

11.02.2020
Обява
Със заповед № ОХ-86/28.01.2020г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 165(сто шестдесет и пет) вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във формирования от Сухопътните войски, дислоцирани в гарнизоните София, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Плевен, Карлово, Казанлък, Благоевград, Враца, Асеновград, Белене, Пловдив, Смолян, Свобода, Мусачево. Всички списъци с вакантните позиции пожете да видите тук. Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ Сряда от 08,30ч....

10.02.2020
Обява
Уведомление за инвестиционно намерение за направа на "Отвеждащ канал на води от "Миячно-пресевна и сортировъчна инсталация"- Обява- Скица на поземлен имот

30.01.2020
Обява
Със заповед № ОХ-28/13.01.2020 г на министъра на отбраната на Република България са обявявени 38 войнишки длъжности от състава на Съвместното командване на специалните операции (в.ф. 32990) гарнизон Пловдив, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.Списък на вакантните длъжностиИнформация за длъжностите Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ Сряда от 08,30ч. до 15,30ч. Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16   ОФИС...

30.01.2020
Обява
Със заповед № ОХ-63/17.01.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 100 (сто) вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования от Военноморските сили. Обявените длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс. ЗаявлениеНормативи за физическа годностКритерии и ред за формиране на състезателния бал на кандидатите Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ Сряда от 08,30ч. до 15,30ч. Петьо Петров, тел. 0887 88...

27.03.2020
Нормативни актове
  Закон за извънредното положение

27.03.2020
Заповеди
Към сайта на Министерство на здравеопазването

27.03.2020
Заповед № 492/27.03.2020 г. на Кмета на Община Вълчедръм
Заповед № 492/27.03.2020 г. на Кмета на Община Вълчедръм за определяне на лицата, които подлежат на задължителна 14-дневна карантина и реда за осъществяване на контрол върху карантината  и в съответствие на Заповед № РД-01-130/17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и измененията и допълненията й.

27.03.2020
Съобщение
Информация за по-важните промени съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

27.03.2020
Съобщение
Информация за по-важните промени съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

27.03.2020
Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването
Заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за удължаване срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г. включително

26.03.2020
Оява по реда на гл. 26 от ЗОП
Ремонт на  транспортната инфраструктура  на община  Вълчедръм, обл. Монтана* Ремонтни дейности по асфалтова настилка по общинска и републиканска пътна мрежа * Ремонтни дейности по асфалтова настилка по улици в община Вълчедръм- Обява - Указания - Методика - Техническа спецификация- Образци

23.03.2020
Публично състезане
Избор на доставчик на моторни превозни средства за нуждите на общинско предприятие гр. Вълчедръм с три обособени позиции: Обособена позиция 1 – Доставка на един брой нов товаропътнически автомобил Обособена позиция 2 – Доставка на един брой специализиран автомобил-машина за снегопочистване и опесъчаване-втора употреба Обособена позиция 3 – Доставка на един брой специализиран автомобил-машина за почистване на улици – втора употреба - Обявление - Решение - Документация за доставка но МПС - Техническа спецификация - Образци 

19.03.2020
Оява по реда на гл. 26 от ЗОП
"Текущ ремонт на сграда на селски Здравен участък - с. Септемврийци, находящ се на ул. „Свобода“  №116, УПИ І-325,  кв.58 по плана  на с. Септемврийци, Община Вълчедръм, по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”- Отговор на запитване  - Количиствино стойностна сметка - оферта в отговор на запитване - Обява - Указания - Методика  - Техническа спецификация - Образци - Заснемане  

05.03.2020
Публично състезание
“Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.006-0082-С01 от 14.05.2019г.“- Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - Обявление - Решение - Документация - Инвестиционен проект - Техническа спецификация  - Образци

05.03.2020
Публично състезание
“Избор на доставчик на оборудване/обзавеждане за проект „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.006-0082-С01 от 14.05.2019 г. - Разяснение - Обявление - Решение - Инвестиционен проект - Документация оборудване - Технически спецификации оборудване - Образци 

27.02.2020
Обява
“Избор на доставчик на озеленяване за проект „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.006-0082-С01 от 14.05.2019 г.- Съобщение за отваряне на оферти - Разяснение - Обявление - Решение - Документация озеленяване - Технически спецификации озеленяване - Образци 

26.03.2020
Търг с тайно наддаване
 - Заповеди 459-461

10.03.2020
Търг с тайно наддаване
 - Обява  - Заповед 

04.11.2019
Търг с тайно наддаване
- Обява - Заповед

10.06.2019
Търг с тайно наддаване
- Обява- Заповед

15.05.2019
Търг с тайно наддаване
- Обява- Заповед

04.04.2019
Търг с тайно наддаване
- Резултати- Приложение- Обява- Заповед- Приложение

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм