Новини
Обява
29.03.2018

През 2017 г. от председателя на ДАЗД бе утвърдена Процедура за избор на членове на Съвета на децата. Прилагането й е разделено на 3 нива: общинско, регионално и национално, които са взаимосвързани. Целта е да бъде изграден ефективен механизъм за детско участие чрез избор на деца, които да представляват гласа на своите връстници от цялата страна при създаването и прилагането на мерки и политики, свързани с младите хора.
Процедурата цели подобряване на механизма на детското участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите.
За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст до 18 години, които следва да отговарят на следните критерии:
• Активност
• Креативност
• Толерантност
• Ангажираност към обща кауза
• Умение за водене на преговори и участие в дискусии
• Ориентираност към резултати
• Организаторски умения
• Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата в областта
• Умение за изказване на позиция от името на другите деца в областта
• Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).

Децата могат да кандидатстват само по едно от направленията, които са следните:
 Членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл.171 от Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;
 Представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
 Представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;
 Индивидуални кандидатури;

Децата - кандидати за членове на Съвета могат да изпращат документи за кандидатстване до 24.05.2018 г. на електронен адрес kmet@valchedram.com и на хартиен носител в общинска администрация – Вълчедръм.
Съгласно утвърдената процедура, кметът на Община Вълчедръм назначава комисия за разглеждане на постъпилите кандидатури и извършване на подбор на членове на Съвета, в срок до 30.05.2018 г. Комисията приключва своята работа с изготвянето на предложение, което съдържа 3 кандидатури за членове на Съвета по всяко направление, класирани в низходящ ред.


Процедура за избор на членове на Съвета на децата
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм