Процедури по ЗОП
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
10.05.2018
„Избор на изпълнител за изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за проект с работно заглавие:”Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм:
Подобект 1:УПИ ІІ в кв 145 по плана на гр. Вълчедръм
Подобект 2: УПИ LІХ в кв 114 по плана на гр. Вълчедръм”

- Договор

- Протокол

- Обява за удължаване на срок

- Обява

- Методика

- Указание

- Техническо задание

- Устройствено планиране

- Образци
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм