Новини
Съобщение
27.02.2019
Община Вълчедръм, респективно Дирекция “Териториално развитие и устройство, програми, проекти и хуманитарни дейности” на основание чл.140 от ЗУТ, Ви съобщава, че е изработена виза за проектиране в имот УПИ XIX-2354, кв. 198 по плана на гр.Вълчедръм, обл.Монтана собственост на Станислав Георгиев Трайков за изготвяне на ИП за преустройство и реконструкция на автомивка и навес за разширение на работилница за монтаж и демонтаж на гумми.
На основание чл. 215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящето съобщение може да направите писмени възражения, предложения и искания по изработената виза до Общинска администрация гр. Вълчедръм.
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм