Новини
Съобщение
19.06.2019
   С Решение №312/10.05.2018 г. на Министерски съвет на Република България енергиен обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница” е обявен за национален обект и обект с национално значение.

   Със Заповед №РД-02-15-27/11.03.2014г. на Министъра на регионалното развитие е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Преносен газопровод „Южен поток“ на територията на Република България за територията на област Монтана, община Вълчедръм, в землището на гр. Вълчедръм, село Разград и село Мокреш. Заповед №РД-02-15-27/11.03.2014г. е влязла в сила на 09.04.2014г. С писмо изх. № 90-05-1027/17.09.2018г. на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е дадено разрешение за изграждане на една тръба и частично прилагане на горепосочения ПУП-ПП
 
Съгласно чл.64, ал.1 от Закона за енергетиката при изграждане на газопроводи в полза на лицата, които ще изграждат и експлоатират енергийния обект, възникват сервитути, за което се дължи еднократно обезщетение. Съгласно чл.64, ал.2, т.2 и 3 от Закон за енергетиката сервитутът е свързан с право на прокарване за целите на газопровода и в ограничаване ползването на засегнатите поземлени имоти.
 
  Във връзка с това, на основание чл.210, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), комисия назначена със Заповед №268/12.03.2019г. на Кмета на община Вълчедръм със свое решение от 15.04.2019г. е определила размера на обезщетенията в полза на собствениците на поземлени имоти. Препис-извлечение от решението е надлежно изпратено до собствениците/наследниците на засегнатите имоти.

  Предвид значимостта на обекта в едномесечен срок от получаване на съобщението е необходимо да се подаде заявление до кмета на Община Вълчедръм.

  Подаването на заявлението може да стане на място в стаи №10 или №12, намиращи се на първия етаж в сградата на Община Вълчедръм, всеки работен ден от 9:00 часа до 12:00ч. и от 14:00 до 17:00ч. или заявлението, заедно с необходимите документи може да бъде изпратено по пощата или с куриер.

  При явяване следва да се представят следните документи:
1. Документи за собственост на засегнатия/те имот/и – решение за възстановяване, нотариален акт, съдебно решение, договор за делба – заверено копие;
2. Заверен от обслужващата банка документ с IBAN и BIC за банкова сметка, по която да ви бъде изплатено полагащото се обезщетение;
3. Удостоверение за наследници, издадено не по-рано от 6 месеца от датата на подаване на заявлението;
4. Изрично пълномощно/в случай, че собственика не се яви лично (Приложение №2)

Необходимо е заявлението (Приложение №1) да бъде подадено от собственика или от един представител на всички наследници, надлежно упълномощен за процедурата и получаването на обезщетението. В тази връзка моля да посочите банкова сметка, по която да бъде преведено цялото обезщетение. Разпределението на обезщетението съобразно квотите на участие в собствеността към останалите наследници е ангажимент на титуляра на банковата сметка, по която общината ще преведе дължимото обезщетение.
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм