Процедури по ЗОП
Публично състезание
20.02.2020

Избор на изпълнител за извършване на СМР за проект „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм“, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.006-0082-С01 от 14.05.2019г.


- Протокол

- Обявление 

- Решение 

- Документи  по СМР

- Методика за оценка

- Техническа спецификация
 
- Образци 

- Инвестиционен проектПотърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм