Процедури по ЗОП
Публично състезание
05.03.2020
“Избор на доставчик на оборудване/обзавеждане за проект „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.006-0082-С01 от 14.05.2019 г.

 
- Разяснение 

- Обявление 

- Решение 

- Инвестиционен проект 

- Документация оборудване 

Технически спецификации оборудване 

- Образци 

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм