Обявление
18.04.2018
Община Вълчедръм Обявява, че е изготвен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за изменение на действащия план на с.Разград, общ.Вълчедръм за УПИ VIII и УПИ VII, урегулирани в имоти кад.№ 833 и кад.№ 834, в кв. 103 по плана на с.Разград, общ. Вълчедръм, с цел обединяване на УПИ-VIІІ и УПИ-VІІ в един УПИ-XI и промяна на предназначението от „За жилищно строителство” в „За животновъден обект” и работен устройствен план (РУП) за УПИ ХІ, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ V и УПИ VІ с цел предвиждане на свързано застрояване на границата между парцелите.

ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ
17.04.2018
СъобщениеПредварителен проект и екологична оценка

Разпределение пасища 2018
16.04.2018

Обява
29.03.2018
През 2017 г. от председателя на ДАЗД бе утвърдена Процедура за избор на членове на Съвета на децата. Прилагането й е разделено на 3 нива: общинско, регионално и национално, които са взаимосвързани. Целта е да бъде изграден ефективен механизъм за детско участие чрез избор на деца, които да представляват гласа на своите връстници от цялата страна при създаването и прилагането на мерки и политики, свързани с младите хора. Процедурата цели подобряване на механизма на детското участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането...

Обява
26.03.2018
ОБЯВАСъс заповед № ОХ-211/12.03.2018г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 46(четиридесет и шест) вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във формирования от Стационарната комуникационна и информационна система, както следва:1.1. за в. ф. 26340-София, 4(четири) вакантни длъжности;1.2. за в. ф. 46390-София, 6(шест) вакантни длъжности;1.3. за в. ф. 34610-София, 15(петнадесет) вакантни длъжности;1.4. за в. ф. 42650-Копривщица, 5(пет) вакантни длъжности;1.5. за в. ф. 38410-София, 3(три) вакантни длъжности;1.6. за в. ф. 42170-Сливен, 3(три) вакантни длъжности;1.7. за в. ф. 36450-София, 6(шест) вакантни длъжности;1.8. за в. ф. 26050-София, 4(четири) вакантни длъжности.Вакантните длъжности ще се...

Обява
22.03.2018
ОБЯВАСъс заповед № ОХ-206/09.03.2018г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 62(шестдесет и две) вакантни длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите, както следва:1.1. за в. ф. 22980 - София, 30 (тридесет) вакантни длъжности;1.2. за в. ф. 28860 - Горна Малина, 25 (двадесет и пет) вакантни длъжности;1.3. за в. ф. 32450 - Мокрен, 7 (седем) вакантни длъжности.Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:ОФИС ЗА...

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя
Структурни фондове на ЕС