Обява по реда на глава 26 от ЗОП
18.04.2018
„Консултантски услуги за отчитане и управление на проект: „Благоустрояване на уличната мрежа в град Вълчедръм и село Долни Цибър, община Вълчедръм”- Обява- Указание- Методика- Техническа спецификация- Договор- Образци

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
02.04.2018
Консултантски услуги за отчитане и управление на проект „Благоустрояване на уличната мрежа в гр. Вълчедръм и село Долни Цибър, община Вълчедръм”- Съобщение- Обява- Указания- Методика- Договор- Техническа спецификация- Образци

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
30.03.2018
Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция ВВМ по ул.” В.Левски”, ул. Битоля” и ул.” Петко Рачов Славейков”, гр. Вълчедръм- Протокол- Обява за удължаване на срок- Съобщение- Обява- Указание- Техническа спецификация- Приложения

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
27.03.2018
„Реконструкция на Вътрешна водопроводна мрежа по ул. „Васил Левски“ , ул. „Битоля” и   ул.  „Петко Р. Славейков“  гр. Вълчедръм.- Протокол- Обява за удължаване на срок- Съобщение- Обява- Указания- Образци- Договор- Проект- Количествено стойностна сметка- Техническа спецификация

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
21.02.2018
„ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ "BG16M1OP002-2.005 - Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци" В РАМКИТЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020“- Протокол- Обява- Документация- Образци- Техническа спецификация

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
15.02.2018
„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: „Благоустрояване на уличната мрежа в град Вълчедръм и село Долни Цибър, община Вълчедръм”- Протокол- Информация за публикуване- Обява- Указания- Техническа спецификация- Договор- Образци

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя
Структурни фондове на ЕС