Новини

Съобщение
19.06.2019
   С Решение №312/10.05.2018 г. на Министерски съвет на Република България енергиен обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница” е обявен за национален обект и обект с национално значение.   Със Заповед №РД-02-15-27/11.03.2014г. на Министъра на регионалното развитие е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Преносен газопровод „Южен поток“ на територията на Република България за територията на област Монтана, община Вълчедръм, в землището на гр. Вълчедръм, село Разград и село Мокреш. Заповед №РД-02-15-27/11.03.2014г. е влязла в сила на 09.04.2014г. С писмо изх. № 90-05-1027/17.09.2018г. на Министерство на регионалното...

Обява
30.05.2019
Каним Ви на 04.06.2019 г. (вторник) от 16.00 часа в град Монтана  на площад „Жеравица”, където ще се проведе показ на военна техника, демонстрация на способности и ИНФОРМАЦИОННА БОРСА за желаещите да постъпят в Българската армия или да свържат живота си с нея. Ще им бъдат разяснени условията и възможностите за дългосрочна професионална реализация.Каним Ви на 04.06.2019 г. (вторник) от 16.00 часа в град Монтана  на площад „Жеравица”, където ще се проведе показ на военна техника, демонстрация на способности и ИНФОРМАЦИОННА БОРСА за желаещите да постъпят в Българската армия или да свържат живота си с нея. Ще им бъдат разяснени...

Обява
13.05.2019
Със заповед № ОХ-355/12.04.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявени 156 (сто петдесет и шест) вакантни длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.Като информация за вакантните длъжности, необходимите документи, условията и реда за кандидатстване може да получите от:ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМСряда от 08,30ч. до 15,30ч.Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЛАСТЕН ЦЕНТЪРгр. Монтана, ул.„Арх. Младен Кръстев” №...

Обява
16.04.2019
     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. ДВ бр.3/2018г.), На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. ДВ бр.3/2018г.),  Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД)  гр. Русе, ул. „Славянска“ №6 У В Е Д О М Я В А       Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение с предмет „Подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав“.Основната цел на проекта е...

Обява
15.04.2019
Със заповед № ОХ-309/27.03.2019 г. на министъра на отбраната на Република България  са обявени 222 (двеста двадесет и две) длъжности във военни формирования от Съвместното командване на силите, Военноморски сили и Централно военно окръжие, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.  Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи от:ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА БРУСАРЦИЧетвъртък от 08,30ч. до 15,00ч.Петьо Петров, тел. 0887 88 90 16ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЛАСТЕН ЦЕНТЪРгр....

Съобщение
15.04.2019
- Съобщение за провеждане на консултации за сформиране на съставите на секционните избирателни комисии

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм