Декларации и регистри по ЗПКОНПИ
- Регистър служители - Община Вълчедръм

- Регистър служители - кметство с.Мокреш

- Регистър служители - кметство с.Разград

- Регистър служители - кметство с.Септемврийци

- Регистър служители - кметство с.Златия

- Регистър служители - кметство с.Черни връх

- Регистър служители - кметство с.Долни Цибър

- Списък на лицата, които не са подали декларации в срок


РЕГИСТЪР
на декларациите по чл.35,ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобито имущество

Вх.№  Дата  Име и фамилия на декларатора  Заемана длъжност  Декларация на основание чл.35,ал.1,т.1   Част II на Декларация на основание чл.35,ал.1,т.2 Декларация на основание чл.35, ал.1, т.3 Декларация на основание чл.35, ал.1, т.4
 1 20.04.2018г.  Григор * Владимиров  Архитект Община Вълчедръм  Тук      
 2 11.05.2018г.  Райка * Елкина-Ценова  младши експерт "Общинска собственост и екология"    Тук    
11.05.2018г.   Любимка * Копривчина  младши експерт "СД и МКБППМН"     Тук    
11.05.2018г.   Мария * Николова   специалист"ЕСГРАОН, гражданско състояние и деловодство"    Тук    
11.05.2018г.  Стела * Риджолска   старши специалист "ЕСГРАОН,гражданско състояние и деловодство"   Тук     
11.05.2018г.   Тихомир * Макавеев старши специалист "Информационни технологии"    Тук     
 11.05.2018  Мая*Конярска старши специалист "Финонсово обслужване"     Тук    
11.05.2018г.   Румяна * Ценова-Ценкова  главен експерт "ЗОП,инвестиционна политика и проекти"   Тук    
11.05.2018г.  Камелия * Рачина  главен инспектор МДТ    Тук    
10  11.05.2018г. Веселка *Лепнийска  старши специалист "касиер-събирач МДТ"     Тук    
11  11.05.2018г. Вяра * Тулина   старши специалист "Общинска техническа служба и обществени поръчки"   Тук     
12  11.05.2018г. Галя * Чернева   специалист "Геодезическо звено и техник"   Тук    
13 Заличена на основание чл.5 от НОРИПДУКИ 
14  11.05.2018г.   Наталия * Маринова старши специалист кметство с.Златия    Тук     
15   11.05.2018г.   Снежина * Борисова  старши специалист кметство с.Златия    Тук    
16  14.05.2018г.   Даниела * Минкова младши експерт "Управленски и инф.технологии"    Тук    
17  14.05.2018г.   Силвия * Гуглина старши специалист "ЕСГРАОН,гражданско състояние, деловодство и архив"     Тук    
18  14.05.2018г.   Анита*Гаврилова-Димитрова специалист"Деловодство и архив"    Тук    
19  14.05.2018г.  Лидия * Цифудина  старши специалист "ТРЗПП"    Тук     
20   14.05.2018г.  Цецка * Ангова  старши счетоводител МДТ   Тук    
21  14.05.2018г.   Слави * Пачкин главен експрет"Бюджет и финанси"     Тук    
22  14.05.2018г.   Антоанета * Копривчина старши  специалист касиер    Тук    
23  14.05.2018г.  Ирена * Курташева  старши  специалист кметство с.Долни Цибър    Тук    
24  14.05.2018г.   Златка * Такова  младши експерт "ЗОП,инвестиционна политика и проекти"    Тук    
25  14.05.2018г.  Цветелина * Парчина   специалист" касиер -събирач МДТ"   Тук    
26  14.05.2018г.  Иванка * Горчова  старши специалист кметство с.Септемврийци    Тук    
27  14.05.2018  Лидия * Богданова   старши специалист кметство с.Септемврийци   Тук     
28  14.05.2018  Елза * Александрова   старши  специалист кметство с.Долни Цибър   Тук    
29  14.05.2018  Диана * Алексиева директор дирекция "Финанси и граждско състояние"   Тук    
30  15.05.2018г.   Камелия * Савова  секретар община Вълчедръм     Тук     
31  15.05.2018г.  Йорданка * Парчина  старши специалист "Човешки ресурси и ССИ"    Тук    
32  15.05.2018г.   Василка * Харалампиева  специалист кметство с.Черни връх    Тук    
33  Заличена на основание чл.5 от НОРИПДУКИ 
34  15.05.2018г.   Елица * Азаджийска  старши специалист "Управление при кризи и ОМП"   Тук    
35  15.05.2018г.   Иван * Маринов  старши специалист кметство с.Долни Цибър   Тук    
36  15.05.2018г.   Генчо * Димитров старши специалист кметство с.Долни Цибър    Тук    
37  15.05.2018г.  Наташа * Мустачкова   Главен експерт "Финансово стопанско обслужване"   Тук     
38  15.05.2018г.   Виолета * Георгиева главен експерт "Програми,проекти и хуманитарни дейности"    Тук     
39  Заличена на основание чл.5 от НОРИПДУКИ 
40  15.05.2018г.  Патриция * Борисова  Кметски наместник с.Ботево   Тук     
41  15.05.2018г.   Велизар * Захариев Кметски наместник с.Бъзовец    Тук     
42  15.05.2018г.   Росица * Генадиева старши специалист кметство с.Мокреш    Тук     
43  15.05.2018г.   Розелина * Гаврилова старши специалист кметство с.Разград    Тук     
44  15.05.2018г.   Светла * Петрова  старши специалист кметство с.Мокреш   Тук     
45  15.05.2018г.   Андреана * Дишева старши специалист кметство с.Разград    Тук    
46 01.06.2018г.   Мая * Димитрова  директор ДГ"Щастливо детство"с.Долни Цибър   Тук    
47  04.06.2018г.  Божидар *Гуглин  директор Общинско предприятие    Тук    
48  04.06.2018г.  Румяна *Главшина  директор ДГ"Патиланци"    Тук     
49   04.06.2018г. Малина * Иванова директор ДГ"Мечо Пух"с.Златия   Тук     
50  05.06.2018г.  Румяна * Миронова   главен експерт "АПИО"   Тук     
51   05.06.2018г.  Валя * Аркова  Финансов контрольор     Тук     
52   05.06.2018г. Илушка * Видина   директор ДГ"Калинка" с.Сетемврийци   Тук    
53  05.06.2018г.  Радостина * Захариева   директор дирекция "АПИФСО"   Тук     
54   06.06.2018г. Наташа * Цанина  директор ЦПЛР-ОДК     Тук     
55  07.06.2018г.   Боряна * Савова  директор ДГ"Светулка" с.Мокреш   Тук    
56  07.06.2018г.  Елена * Декина   управител  Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения   Тук    
57  08.06.2018г.  Анета * Филипова  директор ДГ"Слънчице"    Тук    
58 Заличена на основание чл.5 от НОРИПДУКИ      
59  11.07.2018г. Красимира *
Димитрова 
специалист" касиер -
събирач МДТ" 
Тук       
60  11.07.2018г.  Красимира *
Димитрова 
специалист" касиер -
събирач МДТ" 
  Тук    
61 Заличена на основание чл.5 от НОРИПДУКИ 
62 Заличена на основание чл.5 от НОРИПДУКИ 
63 31.10.2018 г. Десислава * Петруняшева Специалист"Програми за временна заетост" Тук      
64 31.10.2018 г. Десислава * Петруняшева Специалист"Програми за временна заетост"   Тук    
65 Заличена на основание чл.5 от НОРИПДУКИ 
66 Заличена на основание чл.5 от НОРИПДУКИ 
 67 08.02.2019г. Иван * Бонов гл.експерт ЗОП, инвестиоционна политика и проекти Тук      
68 Заличена на основание чл.5 от НОРИПДУКИ 
69 01.03.2019г. Иван * Бонов гл.експерт ЗОП, инвестиоционна политика и проекти   Тук    
70 11.03.2019г. Стефка * Попова Специалист "ПВЗ"  Тук      
71 12.03.2019г. Бисер * Горанов Специалист"Управление при кризи и ОМП" Тук      
72 22.03.2019г. Стефка * Попова Специалист "ПВЗ"    Тук    
73 26.03.2019г. Бисер * Горанов Специалист"Управление при кризи и ОМП"   Тук    РЕГИСТЪР
на декларациите по чл.35,ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобито имущество кметство с.Мокреш

 Вх.№ Дата  Име,презиме и фамилия на декларатора  Заемана длъжност  Декларация на основание чл.35, ал.1, т.1  Част II на Декларация на основание чл.35,ал.1,т.2   Декларация на основание чл.35, ал.1, т.3  Декларация на основание чл.35, ал.1, т.4
15.05.2018г.   Росица * Генадиева старши специалист кметство с.Мокреш     Тук    
 2  15.05.2018г.  Светла * Петрова  старши специалист кметство с.Мокреш    Тук     


РЕГИСТЪР
на декларациите по чл.35,ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобито имущество кметство с.Разград

 Вх.№ Дата  Име,презиме и фамилия на декларатора  Заемана длъжност  Декларация на основание чл.35, ал.1, т.1  Част II на Декларация на основание чл.35,ал.1,т.2   Декларация на основание чл.35, ал.1, т.3  Декларация на основание чл.35, ал.1, т.4
 15.05.2018г.    Розелина * Гаврилова старши специалист кметство с.Разград     Тук    
 15.05.2018г.    Андреана * Дишева старши специалист кметство с.Разград    Тук     РЕГИСТЪР
на декларациите по чл.35,ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобито имущество кметство с.Септемврийци

 Вх.№ Дата  Име,презиме и фамилия на декларатора  Заемана длъжност  Декларация на основание чл.35, ал.1, т.1  Част II на Декларация на основание чл.35,ал.1,т.2   Декларация на основание чл.35, ал.1, т.3  Декларация на основание чл.35, ал.1, т.4
14.05.2018г.    Иванка * Горчова  старши специалист кметство с.Септемврийци    Тук    
 2 14.05.2018г.    Лидия * Богданова старши специалист кметство с.Септемврийци    Тук     
Заличена на основание чл.5 от НОРИПДУКИ 
4 01.03.2019г. Павлина * Бойчова Специалист с.Септемврийци Тук      
5 01.03.2019г. Павлина * Бойчова Специалист с.Септемврийци   Тук    РЕГИСТЪР
на декларациите по чл.35,ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобито имущество кметство с.Златия

 Вх.№ Дата  Име,презиме и фамилия на декларатора  Заемана длъжност  Декларация на основание чл.35, ал.1, т.1  Част II на Декларация на основание чл.35,ал.1,т.2   Декларация на основание чл.35, ал.1, т.3  Декларация на основание чл.35, ал.1, т.4
11.05.2018г.    Наталия * Маринова старши специалист кметство с.Златия     Тук    
 2 11.05.2018г.   Снежина * Борисова   старши специалист кметство с.Златия   Тук     РЕГИСТЪР
на декларациите по чл.35,ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобито имущество кметство с.Черни връх

 Вх.№ Дата  Име,презиме и фамилия на декларатора  Заемана длъжност  Декларация на основание чл.35, ал.1, т.1  Част II на Декларация на основание чл.35,ал.1,т.2   Декларация на основание чл.35, ал.1, т.3  Декларация на основание чл.35, ал.1, т.4
 1  15.05.2018г.  Василка * Харалампиева  специалист кметство с.Черни връх    Тук     
               РЕГИСТЪР
на декларациите по чл.35,ал.1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобито имущество кметство с.Долни Цибър

 Вх.№ Дата  Име,презиме и фамилия на декларатора  Заемана длъжност  Декларация на основание чл.35, ал.1, т.1  Част II на Декларация на основание чл.35,ал.1,т.2   Декларация на основание чл.35, ал.1, т.3  Декларация на основание чл.35, ал.1, т.4
 14.05.2018г.  Ирена * Курташева  старши специалист кметство с.Долни Цибър     Тук    
2 14.05.2018г.   Елза * Александрова   старши специалист кметство с.Долни Цибър    Тук    
3 15.05.2018г.  Иван * Маринов старши специалист кметство с.Долни Цибър   Тук     
4 15.05.2018г.  Генчо * Димитров старши специалист кметство с.Долни Цибър    Тук    
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм