Процедури по ЗОП

Открита процедура
22.08.2019
“Доставка на мобилна техника и съдове за компостираща инсталация в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“- Обявление- Решение- Указания- Образци

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
13.08.2019
Осигуряване на достъпна среда – външен асансьор към сградата на Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения.- Протокол комисия- Обява за удължаване на срок- Обява- Техническа спецификация- Указания- Образци- Проект- Експертна оценка

Пазарни консултации по чл.44 от Закона за обществените поръчки за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка
30.07.2019
Община Вълчедръм планира да проведе и възложи обществена поръчка с предмет: “Доставка на мобилна техника и съдове за компостираща инсталация в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ по 3 (три) обособени позиции- Протокол- Покана- Приложения

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
08.07.2019
"Доставка на дърва и въглища за нуждите на учебни и административни заведения на територията на община Вълчедръм"- Протокол- Обява- Указания- Спецификация- Образци

Публично състезание
05.06.2019
Доставка на нови моторни превозни средства за нуждите на община Вълчедръм в две обособени позиции: Обособена позиция І :Доставка на два броя нови леки автомобила с висока проходимост за нуждите на домашен социален патронаж гр. Вълчедръм Обособена позиция II – Доставка на един брой колесен трактор с ремарке за нуждите на Общинско предприятие Вълчедръм- Договори- Протокол комисия- Съобщение- Решение за одобрение на обявление за изменение- Обява- Решение- Указания- Техническа спецификация- Образци

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
13.05.2019
„Извършване на дезинсекция против комари на територията на общ. Вълчедръм, обл. Монтана“- Договори- Протокол комисия- Обява удължаване срок- Обява- Указания- Образци- Договор

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм