Процедури по ЗОП

Договаряне без предварително обявление - чл. 79, ал. 1, т. 7
25.11.2019
Доставка на гориво за отопление/газьол/ за нуждите на социални, административни и учебни заведения и гориво смазочни материали за  моторните превозни средства собственост на община Вълчедръм. - Договор 1 - Договор 2 - Решение - Техническа спицификация

Пазарни консултации по чл.44 от Закона за обществените поръчки за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчк
20.11.2019
Община Вълчедръм планира да проведе и възложи обществена поръчка с предмет: Изпълнение на СМР по обект : „Благоустрояване на уличната мрежа в град Вълчедръм”, подобект :„Улица "Съединение" - ОТ48а - ОТ257 - ОТ258 - OT259 - OT260 - OT113     от км 0+000 до км 0+ 397.74”- Участници  - Протокол - Съобщение  - Покана - Техническа спецификация - Оферта - Обща количествено-стойностна слетка

Публично състезание
15.10.2019
Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения на територията на община Вълчедръм, обл. Монтана.“  - Договор и Приложение 1  - Договор и Приложение 2  - Доклад  - Протокол   - Решение  - Съобщение   - Уведомление  - Решение  - Обявление - Указания - Методика на оценяването  - Техническо задание - Справка за цените - Заявка за храни 1, 2 - Образци

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
07.10.2019
Зимно поддържане и снегопочнстване на общинска и републиканска пътна мрежа-община  Вълчедръм   - Договор - Техническо предложение - Ценово предложение -  Протокол комисия   - Обява за удължаване на срок - Обява  - Технически изисквания - Указания за участниците - Образци

Открита процедура
22.08.2019
“Доставка на мобилна техника и съдове за компостираща инсталация в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“  - Договор и приложение  - Доклад  - Обобщен протокол  - Решение на възложител  - Съобщение - Протокол  - Обявление  - Решение  - Указания  - Образци

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
13.08.2019
Осигуряване на достъпна среда – външен асансьор към сградата на Дом за пълнолетни лица със сетивни нарушения.- Протокол комисия- Обява за удължаване на срок- Обява- Техническа спецификация- Указания- Образци- Проект- Експертна оценка - Договор

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм