Процедури по ЗОП

Публично състезание
16.05.2018
Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на ДГ „Калинка“, ведно с прилежащото дворно пространство в с.Септемврийци, община Вълчедръм”- Обявление- Решение- Указания- ЕЕДОП- Техническа спецификация- Количествено-стойностна сметка- Договор- Образци- Проект

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
10.05.2018
„Избор на изпълнител за изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за проект с работно заглавие:”Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм: Подобект 1:УПИ ІІ в кв 145 по плана на гр. ВълчедръмПодобект 2: УПИ LІХ в кв 114 по плана на гр. Вълчедръм”- Обява за удължаване на срок- Обява- Методика- Указание- Техническо задание- Устройствено планиране- Образци

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
03.05.2018
Извършване на дезинсекция против комари на територията на общ. Вълчедръм, обл. Монтана- Протокол- Обява за удължаване на срок- Обява- Указание- Техническо задание- Образци- Договор

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
18.04.2018
„Консултантски услуги за отчитане и управление на проект: „Благоустрояване на уличната мрежа в град Вълчедръм и село Долни Цибър, община Вълчедръм”- Протокол- Обява за удължаване на срока- Обява- Указание- Методика- Техническа спецификация- Договор- Образци

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
02.04.2018
Консултантски услуги за отчитане и управление на проект „Благоустрояване на уличната мрежа в гр. Вълчедръм и село Долни Цибър, община Вълчедръм”- Съобщение- Обява- Указания- Методика- Договор- Техническа спецификация- Образци

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
30.03.2018
Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: „Реконструкция ВВМ по ул.” В.Левски”, ул. Битоля” и ул.” Петко Рачов Славейков”, гр. Вълчедръм- Протокол- Протокол- Обява за удължаване на срок- Съобщение- Обява- Указание- Техническа спецификация- Приложения

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя
Структурни фондове на ЕС