Процедури по ЗОП

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
16.08.2018
Доставка на дърва и въглища за нуждите на учебни и административни заведения на територията на община Вълчедръм- Обява- Указания- Спецификация- Документи - образец

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
03.07.2018
„Ремонт на  транспортната инфраструктура  на община  Вълчедръм, обл. Монтана” - Протокол комисия- Обява за удължаване на срок- Обява- Указание- Техническа спецификация- Документи

Събиране на оферти чрез провеждане на пазарни консултаци
02.07.2018
„Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”, със следните подобекти - 1. УПИ ІІ в кв. 145 по плана на гр. Вълчедръм и 2. УПИ LІХ в кв. 114 по плана на гр. Вълчедръм- Уведомление- Образци

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
18.06.2018
Консултантски услуги, свързани с изготвяне на формуляр за кандидатстване, приложенията и документите към него за проект „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм: Подобект 1: УПИ ІІ в кв. 145 по плана на гр. Вълчедръм и Подобект 2: УПИ LІХ в кв 114 по плана на гр. Вълчедръм“- Договор- Протокол- Обява за удължаване на срок- Обява- Указания- Техническа спецификация- Образци

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
01.06.2018
"Закупуване, доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на ДГ „Калинка” с. Септемврийци, общ. Вълчедръм по три обособени позиции"- Протокол- Уведомление - Протокол- Обява за удължаване на срок- Отговор на запитване- Обява- Указание- Образци- Проект договор- Количествена сметка- Техническа спецификация

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
01.06.2018
"Упражняване на строителен надзор по проект „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на ДГ „Калинка“, ведно с прилежащото дворно пространство в с.Септемврийци, община Вълчедръм"- Протокол- Обява- Указание- Образци- Проект договор- Количествено-стойностна сметка

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм