Съобщение по чл.62, ал.2 от Закона за водите
19.02.2018
Съобщение за процедура за издаване на разрешително за водовземане

Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година - землище с.Разград, земи с нтп "полски пътища"
16.02.2018
Процедури по чл. 37в от ЗСПЗЗ за стопанската 2017/2018 година - землище с.Разград, земи с нтп "полски пътища"

Регистър и заповеди по чл.37 "в" от ЗСПЗЗ
13.02.2018
Регистър и заповед на имоти в с.Разград и заповед за определяне на имоти по чл.37 "в"

ПРОГРАМА ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 140 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ОТ ОСМАНСКО ВЛАДИЧЕСТВО
12.02.2018
1. Изготвяне и подреждане на кът, посветен на 140 години от Освобождението на България от Османско владичество във всяко читалище и учебно заведение на територията...

Инвестиционно предложение
09.02.2018
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа по улици "В.Левски", "Битоля" и "П.Славейков" гр.Вълчедръм- Обява- Уведомление

Обява
08.02.2018
Второ основно училище "Ивано Вазов", гр.Вълчедръм с подкрепата и съдействието на община Вълчедръм, НЧ"Рало"-1891" и "НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ" обявяват провеждането на Втори общински поетичен рецитал...

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
21.02.2018
„ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ "BG16M1OP002-2.005 - Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими...

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
15.02.2018
„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР по проект: „Благоустрояване на уличната мрежа в град Вълчедръм и село Долни Цибър, община Вълчедръм”- Информация за...

Публично състезание
06.02.2018
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГРАД ВЪЛЧЕДРЪМ И СЕЛО ДОЛНИ ЦИБЪР, ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ” ПО 2 (ДВЕ) ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1:...

Договаряне без предварително обявление - чл. 79, ал. 1, т. 7
01.12.2017
- Договор за доставка на гориво за отопление- Договор за доставка на ГСМ- Решение- Техническа спецификация

Публично състезание
18.10.2017
Доставка на хранителни продукти за нуждите на социалните и детски заведения на територията на община Вълчедръм, обл. Монтана.“ в две обособени позиции: Обособена позиция-І Доставка...

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
27.09.2017
“ Зимно поддържане и снегопочистване на общинска и републиканска пътна мрежа-община Вълчедръм ”- Ценова оферта- Договор- Протокол- Обява за удължаване на срок- Обява- Документация- Образци-...

Търг с тайно наддаване
15.02.2018
- Обява- Заповед

Търг с тайно наддаване
09.11.2017
- Заповед- Обява

Търг с тайно наддаване
26.09.2017
- Заповед- Обява

Търг с тайно наддаване
24.07.2017

Търг с тайно наддаване
07.07.2017
- Обява- Списък имоти

Протокол за повторен търг
26.06.2017
Протокол за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – публична общинска собственост, с начин на трайно ползване „пасище,мера”...

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя
Структурни фондове на ЕС