Уведомление за инвестиционно предложение
19.06.2018
Община Вълчедръм уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за следното инвестиционно предложение - Благоустрояване на терен, ситуиран в УПИ – I, кв.145 в гр....

Уведомление за инвестиционно предложение
19.06.2018
Община Вълчедръм уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица за следното инвестиционно предложение - Благоустрояване на терен, ситуиран в УПИ – LIX, кв.114 в гр....

Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите
05.06.2018
Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект

Обявление
31.05.2018
Одобрен ПУП - план за регулация и застрояване за изменение на действащия план на с.Разград, общ.Вълчедръм

Обява
31.05.2018
Със заповед № ОХ-372/02.05.2018 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на 78 (седемдесет и осем) вакантни длъжности, които...

Обява
30.05.2018
Със заповед № ОХ-388/08.05.2018 г. на министъра на отбраната на Република България са обявявени вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Съвместното...

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
18.06.2018
Консултантски услуги, свързани с изготвяне на формуляр за кандидатстване, приложенията и документите към него за проект „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм:...

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
01.06.2018
"Упражняване на строителен надзор по проект „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на ДГ „Калинка“, ведно с прилежащото дворно пространство в с.Септемврийци, община Вълчедръм"- Обява-...

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
01.06.2018
"Закупуване, доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване на ДГ „Калинка” с. Септемврийци, общ. Вълчедръм по три обособени позиции"- Уведомление- Протокол- Обява за удължаване на...

Публично състезание
16.05.2018
Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Реконструкция, ремонт и благоустрояване на сградата на ДГ „Калинка“, ведно с прилежащото дворно пространство в с.Септемврийци, община...

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
10.05.2018
„Избор на изпълнител за изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за проект с работно заглавие:”Благоустрояване на зелени пространства на...

Обява по реда на глава 26 от ЗОП
03.05.2018
Извършване на дезинсекция против комари на територията на общ. Вълчедръм, обл. Монтана- Протокол- Протокол- Обява за удължаване на срок- Обява- Указание- Техническо задание- Образци- Договор

Търг с тайно наддаване
07.06.2018
На основание Заповед №628/06.06.2018 год. на Кмета на общината и Решение №335 от протокол №38/23.05.2018 год. на Общински съвет – Вълчедръм, област Монтана ОБЯВЯВАТЪРГ С...

Търг с тайно наддаване
26.04.2018
- Заповед - Обява- Приложение № 1

Резултати от търг с тайно наддаване на 02.03.2018 год.
09.03.2018

Повторен търг
06.03.2018
- Протоколи

Търг с тайно наддаване
15.02.2018
- Обява- Заповед

Търг с тайно наддаване
09.11.2017
- Заповед- Обява

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя
Структурни фондове на ЕС