Гражданска регистрация и актосъставяне

Начини за подаване на искането/заявлението:

Искането/заявлението се подава от правоимащия или упълномощено от него лице лично в Общинския център за услуги и информация на гражданите. 
Попълненото искане/заявление с нотариална заверка на подписа се изпраща от правоимащия или от упълномощено от него лице чрез лицензиран пощенски оператор до Община Вълчедръм на адрес: гр. Вълчедръм, ул. „България” № 18-20.
Искането/заявлението се сканира и изпраща, подписано с универсален електронен подпис от правоимащия или от упълномощено от него лице, по електронен път на електронна поща: kmet@valchedram.com.
Искания могат да се внасят и устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило.
Начини за предоставяне на услугата:
Лично в Общинския център за услуги и информация на гражданите.
Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, посочен от правоимащия или от упълномощено от него лице. Разходите са за сметка на заявителя.
По електронен път на електронна поща, посочена от правоимащия или от упълномощено от него лице.
Начини за извършване на плащане:
В брой на гише в Общинския център за услуги и информация на гражданите.
Електронно разплащане чрез ПОС терминално устройство на гише в Общинския център за услуги и информация на гражданите.
По банков път: Обслужваща банка - БАНКА "ДСК" АД клон ВЪЛЧЕДРЪМ
IBAN: BG72STSA93008400547800
BIC: STSABGSF
Код за вид плащане за сметка 7311: 448007 (Такси за административни услуги)
Копие от платежното нареждане се прилага към заявлението/искането.
 
 
1. Наименование на услугата: 2033 Възстановяване или промяна на име.
Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 19а. Наредба №9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Втлчедръм - чл.35, т.13.
Допустим заявител: Лицето, за което се отнася, законните му представители, техните наследници.
Необходими документи: Писмено заявление от заявителя с нотариална заверка на подписа му.
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 дни

4,00 лв.

Бърза

3 работни дни

6,00 лв.2. Наименование на услугата: 2016 Издаване на удостоверение за наследници.
Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т. 1 във връзка с чл. 5, т.2; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.1; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 9 – 12. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 35, т. 1.
Допустим заявител: Удостоверения се издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Удостоверения могат да се издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Удостоверения се издават и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Образец на искане
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 дни

До 1 страница – 5,00 лв, всяка следваща – 0,50 лв.

Бърза

3 работни дни

До 1 страница – 7,50 лв, всяка следваща – 0,75 лв.3.Наименование на услугата: 2109 Издаване на удостоверение за семейно положение.
Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 4; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 6; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 13. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 35, т. 5.
Допустим заявител: Удостоверения се издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Удостоверения могат да се издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Удостоверения се издават и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Образец на искане
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 дни

4,00 лв.

Бърза

3 работни дни

6,00 лв.

Експресна

24 часа

8,00 лв.4. Наименование на услугата: 2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца.
Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал.1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 5, т. 4; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 14. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 35, т. 25.
Допустим заявител: Удостоверения се издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Удостоверения могат да се издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Удостоверения се издават и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Образец на искане
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 дни

4,00 лв.

Бърза

3 работни дни

6,00 лв.

Експресна

24 часа

8,00 лв.5. Наименование на услугата: 2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки.
Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1 във връзка с чл. 5, т. 2; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 7; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 15. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 35, т. 6.
Допустим заявител: Удостоверения се издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Удостоверения могат да се издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Удостоверения се издават и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Образец на искане
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 дни

4,00 лв.

Бърза

3 работни дни

6,00 лв.

Експресна

24 часа

8,00 лв.6. Наименование на услугата: 2092 Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена.
Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 24 ал. 1 и чл. 106 ал.1 т.1, във връзка с чл. 5, т. 1; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.2; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 18. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 35, т. 2.
Допустим заявител: Удостоверения се издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Удостоверения могат да се издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Удостоверения се издават и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Образец на искане
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 дни

3,00 лв.

Бърза

3 работни дни

4,50 лв.

Експресна

24 часа

6,00 лв.7. Наименование на услугата: 2129 Издаване на удостоверение за постоянен адрес за първи път.
Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 95 и 98 във връзка с чл. 5, т. 3, чл. 106, ал.1, т. 1; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 22 и чл. 24. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 35, т. 26.
Допустим заявител: Удостоверения се издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Удостоверения могат да се издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Удостоверения се издават и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Образец на искане
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 дни

2,00 лв.

Бърза

3 работни дни

3,00 лв.

Експресна

24 часа

4,00 лв.8. Наименование на услугата: 2128 Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес.
Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал.1, т. 1, Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 22, ал. 1. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 35, т. 27.
Допустим заявител: Удостоверения се издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Удостоверения могат да се издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Удостоверения се издават и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Образец на искане
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 дни

2,00 лв.

Бърза

3 работни дни

3,00 лв.

Експресна

24 часа

4,00 лв.9. Наименование на услугата: 2079 Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес.
Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 95 и чл. 98   Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 22, ал. 2. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 35, т. 28.
Допустим заявител: Удостоверения се издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Удостоверения могат да се издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Удостоверения се издават и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Образец на искане
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 дни

2,00 лв.

Бърза

3 работни дни

3,00 лв.

Експресна

24 часа

4,00 лв.10. Наименование на услугата: 2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година.
Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 24 във връзка  с чл. 5, т. 3 и чл. 106, ал. 1, т. 1 Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 24. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 35, т. 29.
Допустим заявител: Удостоверения се издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Удостоверения могат да се издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Удостоверения се издават и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Образец на искане
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 дни

2,00 лв.

Бърза

3 работни дни

3,00 лв.

Експресна

24 часа

4,00 лв.11. Наименование на услугата: 2074 Издаване на удостоверение за настоящ адрес за първи път.
Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 96 и 99 във връзка с чл. 5, т. 3, чл. 106, ал.1, т.  1; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 23 и чл. 25. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 35, т. 30.
Допустим заявител: Удостоверения се издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Удостоверения могат да се издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Удостоверения се издават и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Образец на искане
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 дни

2,00 лв.

Бърза

3 работни дни

3,00 лв.

Експресна

24 часа

4,00 лв.12. Наименование на услугата: 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес.
Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация -  чл. 106, ал. 1, т. 1; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 23, ал. 1. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 35, т. 31.
Допустим заявител: Удостоверения се издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Удостоверения могат да се издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Удостоверения се издават и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Образец на искане
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 дни

2,00 лв.

Бърза

3 работни дни

3,00 лв.

Експресна

24 часа

4,00 лв.13. Наименование на услугата: 2107 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес.
Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация -  чл. 96 и чл. 99; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 138, ал. 2. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 35, т. 32.
Допустим заявител: Удостоверения се издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Удостоверения могат да се издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Удостоверения се издават и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Образец на искане
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 дни

2,00 лв.

Бърза

3 работни дни

3,00 лв.

Експресна

24 часа

4,00 лв.14. Наименование на услугата: 2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година.
Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация -  чл. 24, във връзка с чл. 5, т. 3 и чл. 106, ал. 1, т.1; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 25. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 35, т. 33.
Допустим заявител: Удостоверения се издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Удостоверения могат да се издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Удостоверения се издават и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Образец на искане
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 дни

2,00 лв.

Бърза

3 работни дни

3,00 лв.

Експресна

24 часа

4,00 лв.15. Наименование на услугата: 2108 Издаване на удостоверение за правно ограничение.
Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация – чл.24, ал.1; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12; Наредба РД-07-7 на министъра на труда и социалната политика от 05.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхранение на регистрите за пълно осиновяване  (обн., ДВ, бр. 82 от 19.10.2010 г., в сила от 19.10.2010 г.) –  чл.25, ал.1, т.1; Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях – чл.8, ал.1, т.2; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 17.  Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 35, т. 34.
Допустим заявител: Удостоверения се издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Удостоверения могат да се издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Удостоверения се издават и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Образец на искане
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 дни

5,00 лв.

Бърза

3 работни дни

7,50 лв.

Експресна

24 часа

10,00 лв.16. Наименование на услугата: 2057 Издаване на удостоверение за родените от майката деца.
Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация – чл.24, ал.1 във връзка със Закона за семейни помощи за деца - чл.6; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 16. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 35, т. 35.
Допустим заявител: Удостоверения се издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Удостоверения могат да се издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Удостоверения се издават и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Образец на искане
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 дни

4,00 лв.

Бърза

3 работни дни

6,00 лв.

Експресна

24 часа

8,00 лв.17. Наименование на услугата: 2052Издаване на удостоверение за раждане – оригинал.
Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 43, ал. 6 и чл. 88, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал.1, изр. второ.
Допустим заявител: Лицето, за което се отнася актът, неговите родители/законните му представители. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Необходими документи: съобщение за раждане от здравно заведение; документ за самоличност на родителите.
Образец на искане
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

До 7 дни

Не се таксува18. Наименование на услугата: 2080 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина.
Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл.72, ал. 3 във връзка с чл. 70, ал. 1.
Допустим заявител: Лицето, за което се отнася акта, родители или законен представител, законни наследници или трети лица, когато същите са изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Необходими документи: Документ за самоличност на заявителя, препис или извлечение от акт за гражданско състояние, съставен от български дипломатически или консулски представител или от чуждестранен местен орган по гражданско състояние. Документите, издадени от чуждестранен местен орган трябва да са легализирани и снабдени с превод на български език, заверен от българския дипломатически или консулски представител в съответната страна или от Министерство на външните работи в Република България. Документите могат да бъдат и нотариално заверено копие на оригинала на издадения препис или извлечение от акт за гражданско състояние, направено след легализацията на документите. Нотариалната заверка може да бъде направена от нотариус или от българския дипломатически или консулски представител в съответната държава
Образец на искане
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

До 7 дни

Не се таксува19. Наименование на услугата: 2076 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат.
Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т.1 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. Трето; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 35, т. 36.
Допустим заявител: Лицето, за което се отнася актът, неговите родители/законните му представители. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Образец на искане
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 дни

4,00 лв.

Бърза

3 работни дни

6,00 лв.

Експресна

24 часа

8,00 лв.20. Наименование на услугата: 1999 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – оригинал.
Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. Второ.
Допустим заявител: Страните по акта за сключен граждански брак. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Необходими документи: Документи за самоличност на встъпващите в брак; документи за самоличност на двама свидетели; декларация, съгласно чл. 9, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Семейния кодекс (предоставя се безплатно); медицински свидетелства за сключване на граждански брак; разрешение от Районния съд – за лица от 16 до 18 години; удостоверение/декларация/брачен договор за избор на режим на имуществени отношения.
Образец на искане
Такси и срок за изпълнение: Не се таксува.


21. Наименование на услугата: 2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат.
Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 40, ал. 1, изр. Трето; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 35, т. 37.
Допустим заявител: Страните по акта за сключен граждански брак. Удостоверения могат да се издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят или от законните им представители. Удостоверения се издават и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Образец на искане
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 дни

4,00 лв.

Бърза

3 работни дни

6,00 лв.

Експресна

24 часа

8,00 лв.22. Наименование на услугата: 2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път.
Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл.88, ал.1, т. 3 във връзка с чл. 40 ал. 1, изр. второ.
Допустим заявител: Наследниците на починалото лице от акта за смърт, законните им представители. Удостоверения могат да се издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от наследниците на починалото лице от акта за смърт, законните им представители. Удостоверения се издават и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Необходими документи: съобщение за смърт, издадено от компетентно медицински лице; документ са самоличност на починалото лице; документ за самоличност на приносителя на съобщението за смърт.
Образец на искане
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

До 7 дни

Не се таксува23. Наименование на услугата: 2034 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път.
Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 40 ал. 1,изр. Трето; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.4. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 35, т. 38.
Допустим заявител: Наследниците на починалото лице от акта за смърт, законните им представители. Удостоверения могат да се издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от наследниците на починалото лице от акта за смърт, законните им представители. Удостоверения се издават и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Образец на искане
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 дни

4,00 лв.

Бърза

3 работни дни

6,00 лв.24. Наименование на услугата: 2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт).
Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 88 ал. 4 и чл. 24, ал. 1; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т.  3. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 35, т. 3.
Допустим заявител: Удостоверения се издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Удостоверения могат да се издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Удостоверения се издават и по реда на Административнопроцесуалния кодекс, Гражданския процесуален кодекс и Наказателно-процесуалния кодекс. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Образец на искане
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 дни

3,00 лв.25. Наименование на услугата: 2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина.
Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл.106, ал. 1, т.1; Правилник за легализациите, заверките и преводите  на документи и други книжа (обн., ДВ, бр. 73 от 12.09.1958 г.) - чл. 3; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 11. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 35, т. 9.
Допустим заявител: Лицето, за което се отнася или негов законен представител. Могат да се заверяват и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнася или законните им представители. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Необходими документи: Документът, чиято легализация се иска.
Образец на искане
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 дни

5,00 лв.

Бърза

3 работни дни

7,50 лв.26. Наименование на услугата: 2077 Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението.
Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 3, ал. 2, т. 2; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 19. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 35, т. 20.
Допустим заявител: Лицето, за което се отнася или негов законен представител. Могат да се заверяват и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнася или законните им представители. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Образец на искане
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 дни

3,00 лв.27. Наименование на услугата: 2053 Припознаване на дете.
Нормативно основание: Семеен кодекс - чл. 65. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 35, т. 11.
Допустим заявител: Лицето, което желае да извърши припознаването.
Необходими документи: Документ за самоличност; писмено заявление пред длъжностното лице по гражданското състояние или с декларация с нотариално заверен подпис, подадена до длъжностното лице по гражданското състояние.
Образец на искане: Свободен текст.
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 дни

5,00 лв.28. Наименование на услугата: 2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители.
Нормативно основание: Гражданско процесуален кодекс - чл.431, ал.3 и 4. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 35, т. 23.
Допустим заявител: Съдебния изпълнител.
Образец на искане: Свободен текст.
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 дни

5,00 лв.

Бърза

3 работни дни

7,50 лв.29. Наименование на услугата: 2000 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
Нормативно основание: Закон за ратифициране на конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 08.09.1976 г. във Виена – чл. 1; чл. 8. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 35, т. 36, т. 37, т. 38.
Допустим заявител: Акт за раждане: Лицето, за което се отнася актът, неговите родители/законните му представители. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност. Акт за сключен граждански брак: Страните по акта за сключен граждански брак. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност. Акт за смърт: Наследниците на починалото лице от акта за смърт, законните им представители. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Образец на искане
Такси и срок за изпълнение:
Вид на услугата Срок за изпълнение Такса
Обикновена 7 дни 4,00лв
Бърза 3 работни дни 6,00лв
Експресна 24 часа 8,00лв


30. Наименование на услугата: 1987 Предоставяне на данни по гражданска регистрация на държавни органи и институции.
Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация – чл. 106, ал. 1, т. 2.
Допустим заявител: Държавни органи и институции.
Образец на искане: Свободен текст.
Такси и срок за изпълнение:
Вид на услугата Срок за изпълнение Такса
Обикновена 7 дни Не се таксува


31. Наименование на услугата: 2073 Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България.
Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1 и чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка със Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 6,
Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 21.
Допустим заявител: Лицето, за което се отнася удостоверението. 
Необходими документи: Документ за самоличност, писмено съгласие чрез декларация по образец.
Образец на искане
Образец на декларация към чл. 21, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.
Такси и срок за изпълнение:
Вид на услугата Срок за изпълнение Такса
Обикновена 7 дни Не се таксува


32. Наименование на услугата: 2017 Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина.
Нормативно основание: Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1; чл. 5, т. 4;  чл. 106, ал. 1,  т. 1, във връзка със Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 6; чл. 110, ал. 1, т. 11; Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) – чл. 20.
Допустим заявител: Лицето, за което се отнася удостоверението.
Необходими документи: Писмено съгласие на чуждия гражданин, в свободен текст, за вписване на личните му данни в утвърдения образец. Когато чуждият гражданин не е вписан в регистрите на населението, се прилага официален документ, от който да са видни името, датата на раждане, полът и семейното положение на чуждия гражданин, превод на представения официален документ.
Образец на искане
Такси и срок за изпълнение:
Вид на услугата Срок за изпълнение Такса
Обикновена 7 дни Не се таксува


33. Наименование на услугата: 2391 Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от  и по право – по чл. 173 от СК).
Нормативно основание: Семеен кодекс - чл. 153, и следващи.
Допустим заявител: Документите се подават по последен постоянен адрес на лицето, за което следва да се учреди настойничество или попечителство. 
Необходими документи: Препис от съдебно решение за поставяне под запрещение или за лишаване от родителски права, както и от узнаването за смъртта на родителя (арг. от чл. 155, ал. 1 СК), декларация за съгласие на лицето, което ще бъде назначено, заповед на Кмета на община за назначаване на настойнически съвет/попечител и заместник-попечител.
Образец на искане
Такси и срок за изпълнение:
Вид на услугата Срок за изпълнение Такса
  30 дни Не се таксува
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя
Структурни фондове на ЕС