Общинска собственост
Начини за подаване на искането/заявлението:
Искането/заявлението се подава от правоимащия или упълномощено от него лице лично в Общинския център за услуги и информация на гражданите. 
Попълненото искане/заявление с нотариална заверка на подписа се изпраща от правоимащия или от упълномощено от него лице чрез лицензиран пощенски оператор до Община Вълчедръм на адрес: гр. Вълчедръм, ул. „България” № 18-20.
Искането/заявлението се сканира и изпраща, подписано с универсален електронен подпис от правоимащия или от упълномощено от него лице, по електронен път на електронна поща: kmet@valchedram.com.
Искания могат да се внасят и устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило.
Начини за предоставяне на услугата:
Лично в Общинския център за услуги и информация на гражданите.
Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, посочен от правоимащия или от упълномощено от него лице. Разходите са за сметка на заявителя.
По електронен път на електронна поща, посочена от правоимащия или от упълномощено от него лице.
Начини за извършване на плащане:
В брой на гише в Общинския център за услуги и информация на гражданите.
Електронно разплащане чрез ПОС терминално устройство на гише в Общинския център за услуги и информация на гражданите.
По банков път: Обслужваща банка - БАНКА "ДСК" АД клон ВЪЛЧЕДРЪМ
IBAN: BG72STSA93008400547800
BIC: STSABGSF
Код за вид плащане за сметка 7311: 448001 (Такса за технически услуги)
Копие от платежния документ  се прилага към заявлението/искането.

1.Наименование на услугата: 2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост.
Нормативно основание:Закон за общинската собственост - чл. 62, ал. 4, във връзка с Граждански процесуален кодекс - чл. 587. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 36, (а), т. 8.
Допустим заявител:Издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Образец на заявление
Такси и срок за изпълнение:

 Вид на услугата Срок на изпълнение Такса 
Обикновена 7 дни   3,00лв
Бърза  3 дни   6,00лв 
Експресна  24 часа   9,00лв 


2.Наименование на услугата: 2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти.
Нормативно основание:Закон за общинската собственост - чл. 62, ал. 4, във връзка с; чл. 5. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 36, (а), т. 11.
Допустим заявител:Издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Образец на заявление
Такси и срок за изпълнение:
За физически лица
 Вид на услугата Срок на изпълнение Такса 
Обикновена 7 дни   6,00лв
Бърза  3 дни  12,00лв 
Експресна  24 часа  18,00лв 

За юридически лица
 Вид на услугата Срок на изпълнение Такса 
Обикновена 7 дни  10,00лв 
Бърза  3 дни  20,00лв 
Експресна  24 часа  30,00лв 


3.Наименование на услугата: 2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти.
Нормативно основание:Закон за общинската собственост - чл. 62, ал. 4. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 36, (а), т. 4.
Допустим заявител:Издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Образец на заявление
Такси и срок за изпълнение:

 Вид на услугата Срок на изпълнение Такса 
Обикновена 7 дни   2,00лв


4.Наименование на услугата: 2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост.
Нормативно основание:Закон за общинската собственост - чл. 62, ал. 2. Закон за местните данъци и такси - чл. 115. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 36, (а), т. 6.
Допустим заявител:Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Образец на заявление
Такси и срок за изпълнение:

 Вид на услугата Срок на изпълнение Такса 
Обикновена 7 дни   3,00


5.Наименование на услугата: 1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите - общинска собственост, или за възстановен общински имот.
Нормативно основание:Закон за общинската собственост - чл. 62, ал. 4. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 36, (а), т. 7.
Допустим заявител:Издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Необходими документи: Документ за собственост
Образец на заявление
Такси и срок за изпълнение:

 Вид на услугата Срок на изпълнение Такса 
Обикновена 7 дни   3,00лв


6.Наименование на услугата: 2022 Справка относно разпределение на идеални части от общите части на сгради с етажна собственост.
Нормативно основание:Закон за общинската собственост - чл. 8, ал. 2. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 36, (а), т. 9.
Допустим заявител:Издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Необходими документи: Документ за собственост.  
Образец на заявление
Такси и срок за изпълнение:

 Вид на услугата Срок на изпълнение Такса 
Обикновена 7 дни   3,00лв


7.Наименование на услугата: 2059 Издаване на заповед за изземване на имот.
Нормативно основание:Закон за собствеността и ползването на земеделските земи - чл. 34, ал. 1. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 36, (а), т. 10.
Допустим заявител:Издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Необходими документи: Документ за собственост/документ за право на ползване.
Образец на заявление
Такси и срок за изпълнение:

 Вид на услугата Срок на изпълнение Такса 
Обикновена 7 дни   3,00лв
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя
Структурни фондове на ЕС