Устройство на територията
Начини за подаване на искането/заявлението:
Искането/заявлението се подава от правоимащия или упълномощено от него лице лично в Общинския център за услуги и информация на гражданите. 
Попълненото искане/заявление с нотариална заверка на подписа се изпраща от правоимащия или от упълномощено от него лице чрез лицензиран пощенски оператор до Община Вълчедръм на адрес: гр. Вълчедръм, ул. „България” № 18-20.
Искането/заявлението се сканира и изпраща, подписано с универсален електронен подпис от правоимащия или от упълномощено от него лице, по електронен път на електронна поща: kmet@valchedram.com.
Искания могат да се внасят и устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило.
Начини за предоставяне на услугата:
Лично в Общинския център за услуги и информация на гражданите.
Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, посочен от правоимащия или от упълномощено от него лице. Разходите са за сметка на заявителя.
По електронен път на електронна поща, посочена от правоимащия или от упълномощено от него лице.
Начини за извършване на плащане:
В брой на гише в Общинския център за услуги и информация на гражданите.
Електронно разплащане чрез ПОС терминално устройство на гише в Общинския център за услуги и информация на гражданите.
По банков път: Обслужваща банка - БАНКА "ДСК" АД клон ВЪЛЧЕДРЪМ
IBAN: BG72STSA93008400547800
BIC: STSABGSF
Код за вид плащане за сметка 7311: 448001 (Такси за технически услуги)
Копие от платежното нареждане се прилага към заявлението/искането.
 
 
1.Наименование на услугата: Издаване на скици на недвижими имоти.
Нормативно основание: Закон за кадастъра и имотния регистър - § 4, ал.1, т.1 от ПЗР. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 33, т. 1.
Допустим заявител: Издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност
Необходими документи: Посочени в образеца на искане. 
Такси и срок за изпълнение:
 

Вид на услугата

За физически лица

Срок на изпълнение

Такса за гр. Вълчедръм

Обикновена

7 дни

8,00 лв.

Бърза

3 работни дни

16,00 лв.

Експресна

24 часа

24,00 лв.

Вид на услугата

За физически лица

Срок на изпълнение

Такса за съставните селища

Обикновена

7 дни

6,00 лв.

Бърза

3 работни дни

12,00 лв.

Експресна

24 часа

18,00 лв.

Вид на услугата

За юридически лица

Срок на изпълнение

Такса за гр. Вълчедръм

Обикновена

7 дни

15,00 лв.

Бърза

3 работни дни

30,00 лв.

Експресна

24 часа

45,00 лв.

Вид на услугата

За юридически лица

Срок на изпълнение

Такса за съставните селища

Обикновена

7 дни

10,00 лв.

Бърза

3 работни дни

20,00 лв.

Експресна

24 часа

30,00 лв.

 
 
 
2. Наименование на услугата: Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца.
Нормативно основание: Закон за местните данъци и такси – чл.107, т.3; Наредба  № 3/28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралните карти и кадастралните регистри - чл.35, ал.1 във връзка с §4 Закон за кадастъра и имотния регистър. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 33, т. 3.
Допустим заявител: Издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност
Необходими документи: Посочени в образеца на искане. 
Такси и срок за изпълнение:

Срок на изпълнение

Такса

24 часа

2,00 лв.

 
 
3. Наименование на услугата: Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищно устройство.
Нормативно основание: Закон за местните данъци и такси - чл. 107, т. 5. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 33, т. 5
Допустим заявител: Издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност
Необходими документи: Посочени в образеца на заявление.
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

За физически лица

Срок на изпълнение

Такса

Обикновена

7 дни

5,00 лв.

Бърза

3 работни дни

10,00 лв.

Експресна

24 часа

15,00 лв.

Вид на услугата

За юридически лица

Срок на изпълнение

Такса

Обикновена

7 дни

10,00 лв.

Бърза

3 работни дни

20,00 лв.

Експресна

24 часа

30,00 лв.

 
4. Наименование на услугата: Удостоверение за идентичност на урегулиран поземлен имот.
Нормативно основание: Закон за устройство на територията - чл. 16, ал. 5. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 33, т. 20.
Допустим заявител: Издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Необходими документи: Посочени в образеца на заявление.
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

За физически лица

Срок на изпълнение

Такса

Обикновена

7 дни

5,00 лв.

Такса

3 работни дни

10,00 лв.

Експресна

24 часа

15,00 лв.

Вид на услугата

За юридически лица

Срок на изпълнение

Такса

Обикновена

7 дни

10,00 лв.

Такса

3 работни дни

20,00 лв.

Експресна

24 часа

30,00 лв.

 
 
5. Наименование на услугата: Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти.
Нормативно основание: Закон за устройство на територията – чл.56. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 33, т. 7.
Допустим заявител: Издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност
Необходими документи: Посочени в образеца на заявление. 
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

Срок на изпълнение

Такса

Обикновена

30 дни

1,00 лв./кв.м. за един ден

 
 
6. Наименование на услугата: Допускане изработването на проекти за изменение на подробни устройствени планове.
Нормативно основание: Закон за устройство на територията – чл.135, ал.3 и чл.136. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 33, т. 15.
Допустим заявител: Издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност
Необходими документи: Посочени в образеца на заявление.
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

За физически лица

Срок на изпълнение

Такса

Обикновена

14 дни

30,00 лв.

Вид на услугата

За юридически лица

Срок на изпълнение

Такса

Обикновена

14 дни

50,00 лв.

 
 
7. Наименование на услугата: Издаване на скица-виза за проучване и проектиране.
Нормативно основание: Закон за устройство на територията – чл.140. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 33, т. 2.
Допустим заявител: Издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Необходими документи: Посочени в образеца на заявление.
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

За физически лица

Срок на изпълнение

Такса

Обикновена

14 дни

12,00 лв.

Вид на услугата

За юридически лица

Срок на изпълнение

Такса

Обикновена

14 дни

15,00 лв.

 
 
8. Наименование на услугата: Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж.
Нормативно основание: Закон за устройство на територията – чл.142, чл.144 и чл.145, ал.1 и ал.3. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 33, т. 10.
Допустим заявител: Собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон,упълномощено лице срещу представено копие на нотариално заверено пълномощно. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Необходими документи: Посочени в образеца на заявление.
Такси и срок за изпълнение:

без Експертен съвет по устройство на територията:

Вид на услугата

За физически лица

Срок на изпълнение

Такса

Обикновена

14 дни

20,00 лв.

Вид на услугата

За юридически лица

Срок на изпълнение

Такса

Обикновена

14 дни

50,00 лв.


с Експертен съвет по устройство на територията:

Вид на услугата

За физически лица

Срок на изпълнение

Такса

Обикновена

30 дни

60,00 лв.

Вид на услугата

За юридически лица

Срок на изпълнение

Такса

Обикновена

30 дни

150,00 лв.

 
9. Наименование на услугата: Одобряване на проект-заснемане на извършен разрешен строеж, когато одобрените инвестиционни проекти са изгубени.
Нормативно основание: Закон за устройство на територията – чл.145, ал.5. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 33, т. 18.
Допустим заявител: Собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон,упълномощено лице срещу представено копие на нотариално заверено пълномощно.
Образец на заявление: Свободен текст.
Необходими документи: Писмено заявление от заявителя.
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

 

Срок на изпълнение

Такса

Обикновена

7 дни

0,25 лв./кв.м., но не повече от 1000,00 лв.

 
 
10. Наименование на услугата: Издаване на разрешение за строеж.
Нормативно основание: Закон за устройство на територията – чл.148. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 33, т. 8.
Допустим заявител: Собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон,упълномощено лице срещу представено копие на нотариално заверено пълномощно.
Необходими документи: Посочени в образеца на заявление.
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

За жилищни сгради

Срок на изпълнение

Такса

Обикновена

7 дни

0,50 лв./кв.м., но не повече от 100,00 лв.

Вид на услугата

За нежилищни сгради

Срок на изпълнение

Такса

Обикновена

7 дни

1,50 лв./кв.м., но не повече от 2000,00 лв.

Вид на услугата

За линейни обекти

Срок на изпълнение

Такса

Обикновена

7 дни

До 500 м - 0,50 лв./м

Над 501 м  -0,60 лв./м, но не повече от 9000 лв.

 
 
11. Наименование на услугата: Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.
Нормативно основание: Закон за устройство на територията – чл.157, ал.2, и чл.158, ал.1. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 33, т. 4.
Допустим заявител: Собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон,упълномощено лице срещу представено копие на нотариално заверено пълномощно.
Необходими документи: Посочени в образеца на искане.
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

 

Срок на изпълнение

Такса

Обикновена

7 дни

0,10 лв./кв.м.

 
 
12. Наименование на услугата: Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация.
Нормативно основание: Закон за устройство на територията – чл.175, ал.2. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 33, т. 12.
Допустим заявител: Собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон,упълномощено лице срещу представено копие на нотариално заверено пълномощно.
Образец на искане: Свободен текст.
Необходими документи: Писмено заявление от заявителя.
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

 

Срок на изпълнение

Такса

Обикновена

7 дни

20,00 лв.

 
 
13. Наименование на услугата: Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от ІV и V категория.
Нормативно основание: Закон за устройство на територията – чл.177, ал.3 от ЗУТ. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 33, т. 14.
Допустим заявител: Собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон,упълномощено лице срещу представено копие на нотариално заверено пълномощно.
Необходими документи: Посочени в образеца на искане.
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

 

Срок на изпълнение

Такса

Обикновена

7 дни

Строежи ІV-та категория – 250,00 лв.

Строежи V-та категория – 200,00 лв.

Строежи VІ-та категория – 50,00 лв.

 

 
 
14. Наименование на услугата: Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж.
Нормативно основание: Наредба № 5 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 28.12.2006 год. за техническите паспорти на строежите (обн., ДВ, бр.7 от 23.01.2007 г.) – чл.16. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 33, т. 19.
Допустим заявител: Собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот, и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон,упълномощено лице срещу представено копие на нотариално заверено пълномощно.
Образец на искане: Свободен текст.
Необходими документи: Технически паспорт -2 броя оригинал.
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

За физически лица

Срок на изпълнение

Такса

Обикновена

7 дни

20,00 лв.

Вид на услугата

За юридически лица

Срок на изпълнение

Такса

Обикновена

7 дни

40,00 лв.

 
 
15. Наименование на услугата: Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях.
Нормативно основание: Закон за местните данъци и такси – чл.107, т.6. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 33, т. 6.
Допустим заявител: Издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност
Образец на заявление: Свободен текст
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

За физически лица

Срок на изпълнение

Такса

Обикновена

7 дни

3,00 лв.

Вид на услугата

За юридически лица

Срок на изпълнение

Такса

Обикновена

7 дни

10,00 лв.

 
 
16. Наименование на услугата: Одобряване на подробен устройствен план.
Нормативно основание: Закон за устройство на територията – чл.129 от ЗУТ. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 33, т. 13.
Допустим заявител: Издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност
Необходими документи: Посочени в образеца на заявление.
Такси и срок за изпълнение:

Вид на услугата

За физически лица

Срок на изпълнение

Такса

Обикновена

в зависимост от времето за съобщаване, разглеждането му в ОЕСУТ и одобряване

60,00 лв.

Вид на услугата

За юридически лица

Срок на изпълнение

Такса

Обикновена

в зависимост от времето за съобщаване, разглеждането му в ОЕСУТ и одобряване

150,00 лв.

 
 
17. Наименование на услугата: Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект.
Нормативно основание:Закон за устройство на територията - чл. 154, ал. 1; чл. 154, ал. 5. 
Допустим заявител: При подаване на заявление от упълномощено за това лице от възложителя, е необходимо да се представи оригинал на нотариално заверено пълномощно. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Необходими документи: Посочени в образеца на заявление.
Такси и срок за изпълнение:
Вид на услугата Срок за изпълнение Такса
  7 дни не се таксува

18. Наименование на услугата: Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива.
Нормативно основание: Закон за устройство на територията - чл. 150. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 33, т. 8 и т. 13. 
Допустим заявител: При подаване на заявление от упълномощено за това лице е необходимо да се представи оригинал на нотариално заверено пълномощно. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Необходими документи: Посочени в образеца на заявление.
Такси и срок за изпълнение:
Посочените в: т.10. Наименование на услугата: Издаване на разрешение за строеж.
                      т.16. Наименование на услугата: Одобряване на подробен устройствен план.

19. Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ.
Нормативно основание: Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 54а, ал. 3, във връзка със  Закон за устройство на територията - чл. 175.
Допустим заявител: При подаване на заявление от упълномощено за това лице е необходимо да се представи оригинал на нотариално заверено пълномощно. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Необходими документи: Посочени в образеца на заявление.

Такси и срок за изпълнение:
Вид на услугата Срок за изпълнение Такса
  7 дни не се таксува

20. Наименование на услугата: Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване.
Нормативно основание: Закон за устройство на територията - чл. 195, ал. 5; чл. 196.
Допустим заявител: При подаване на заявление от упълномощено за това лице е необходимо да се представи оригинал на нотариално заверено пълномощно. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Необходими документи: Посочени в образеца на заявление.

Такси и срок за изпълнение:
Вид на услугата Срок за изпълнение Такса
  7 дни не се таксува

21. Наименование на услугата: Предварително съгласие за прокарване на съоръжения на техническата инфраструктура.
Нормативно основание: Закон за общинската собственост - чл. 64, т. 2; чл. 64, т. 3; чл. 26, ал. 6, т. 1; чл. 26, ал. 6, т. 2. Закон за опазване на земеделските земи - чл. 21, ал. 1. Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи - чл. 30, ал. 3, т. 8.
Допустим заявител: При подаване на заявление от упълномощено за това лице е необходимо да се представи оригинал на нотариално заверено пълномощно. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Такси и срок за изпълнение:
Вид на услугата Срок за изпълнение Такса
  Заседание на Общински съвет не се таксува

22. Наименование на услугата: Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти.
Нормативно основание:Закон за устройство на територията - чл. 193, ал. 3. 
Допустим заявител: При подаване на заявление от упълномощено за това лице е необходимо да се представи оригинал на нотариално заверено пълномощно. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Такси и срок за изпълнение:
Вид на услугата Срок за изпълнение Такса
  30 дни не се таксува

23. Наименование на услугата: Отразяване на промени в разписания списък към кадастрален план.
Нормативно основание: Закон за кадастъра и имотния регистър - §. 4, т. 2. 
Допустим заявител: При подаване на заявление от упълномощено за това лице е необходимо да се представи оригинал на нотариално заверено пълномощно. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Необходими документи: Посочени в образеца на заявление.

Такси и срок за изпълнение:
Вид на услугата Срок за изпълнение Такса
  30 дни не се таксува

24. Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за търпимост на строеж.
Нормативно основание:Закон за устройство на територията - §. 16, ал. 1. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 33, т. 5.
Допустим заявител: При подаване на заявление от упълномощено за това лице е необходимо да се представи оригинал на нотариално заверено пълномощно. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Необходими документи: Посочени в образеца на заявление.

Такси и срок за изпълнение:
Вид на услугата
За физически лица
Срок за изпълнение Такса
 Обикновена 7 дни 5,00лв
Бърза  3 работни дни 10,00лв
Експресна  24 часа 15,00лв

Такси и срок за изпълнение:
Вид на услугата
За юридически лица
Срок за изпълнение Такса
 Обикновена 7 дни 10,00лв
Бърза  3 работни дни 20,00лв
Експресна  24 часа 30,00лв

25. Наименование на услугата: Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока.
Нормативно основание:Закон за устройство на територията - чл. 153, ал. 3; чл. 153, ал. 4. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 33, т. 8 (в случаите по ал. 2 и ал. 3 на чл. 153 от ЗУТ - 50 на сто от предвидената такса).
Допустим заявител: При подаване на заявление от упълномощено за това лице е необходимо да се представи оригинал на нотариално заверено пълномощно. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Необходими документи: Посочени в образеца на заявление.
Такси и срок за изпълнение:
В случаите по ал. 2 и ал. 3 на чл. 153 от ЗУТ се заплаща 50 на сто от предвидената такса.
Вид на услугата
За жилищни сгради
Срок за изпълнение Такса
  7 дни 0,50лв/кв.м., но не повече от 100,00лв

Такси и срок за изпълнение:
Вид на услугата
За нежилищни сгради
Срок за изпълнение Такса
  7 дни 1,50лв/кв.м., но не повече от 2000,00лв

Такси и срок за изпълнение:
Вид на услугата
За линейни обекти
Срок за изпълнение Такса
  7 дни До 500м - 0,50лв/м.
Над 501м - 0,60лв/м, но не повече от 9000,00лв.


26. Наименование на услугата: Издаване на разрешително за водовземане от води, включително от язовири и микроязовири и минерални води - публична общинска собственост, както и от находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общините.
Нормативно основание:Закон за водите - чл. 50, чл. 52, ал. 1, т. 3, б."а". Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 33, т. 21.
Допустим заявител: Издава се след решение на Общински съвет – Вълчедръм, на правоимащите лица – концесионери или наематели на язовири или микроязовири – общинска собственост. 

Такси и срок за изпълнение:
Срок за изпълнение Такса
  200,00лв
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя
Структурни фондове на ЕС