"Селско стопанство и екология" и "Зелена система"
Начини за подаване на искането/заявлението:
Искането/заявлението се подава от правоимащия или упълномощено от него лице лично в Общинския център за услуги и информация на гражданите. 
Попълненото искане/заявление с нотариална заверка на подписа се изпраща от правоимащия или от упълномощено от него лице чрез лицензиран пощенски оператор до Община Вълчедръм на адрес: гр. Вълчедръм, ул. „България” № 18-20.
Искането/заявлението се сканира и изпраща, подписано с универсален електронен подпис от правоимащия или от упълномощено от него лице, по електронен път на електронна поща: kmet@valchedram.com.
Искания могат да се внасят и устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило.
Начини за предоставяне на услугата:
Лично в Общинския център за услуги и информация на гражданите.
Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, посочен от правоимащия или от упълномощено от него лице. Разходите са за сметка на заявителя.
По електронен път на електронна поща, посочена от правоимащия или от упълномощено от него лице.
Начини за извършване на плащане:
В брой на гише в Общинския център за услуги и информация на гражданите.
Електронно разплащане чрез ПОС терминално устройство на гише в Общинския център за услуги и информация на гражданите.
По банков път: Обслужваща банка - БАНКА "ДСК" АД клон ВЪЛЧЕДРЪМ
IBAN: BG72STSA93008400547800
BIC: STSABGSF
Код за вид плащане за сметка 7311: 448090 (Други общински такси)
Копие от платежния документ  се прилага към заявлението/искането.
 
 
 
1. Наименование на услугата: Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горския фонд.
Нормативно основание: Правилник за прилагане на Закона за горите - чл.131 б. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 36, (в), т. 5..
Допустим заявител: Извършва се след издадено разрешително за отсичане на дървета. Издава се на собствениците на имоти, за които се отнасят, както и на законните им представители, на техните наследници. Издават и на трети лица, когато са  изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Необходими документи: Пълномощно, когато искането се подава от упълномощено лице.
Такси и срок за изпълнение: 

Срок на изпълнение

Такса

В рамките на 1 работен ден  

1 м3 едра дървесина –     1,50 лв.

1 м3 средна дървесина – 2,00 лв.

1 м3 дребна дървесина - 2,50 лв.

3 пространствен –       2,50 лв.

 
 
2. Наименование на услугата: Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи.
Нормативно основание: Закон за опазване на селскостопанското имущество - чл. 32, ал. 2. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 36, (в), т. 7.
Допустим заявител: Издава се на собствениците на имоти, за които се отнасят, както и на законните им представители, на техните наследници. Издават и на трети лица, когато са  изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Необходими документи: Пълномощно, когато искането се подава от упълномощено лице.
Такси и срок на изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 дни

5,00 лв.

Бърза

3 работни дни

7,50лв.                                                        

 
 
3. Наименование на услугата:  Издаване на позволително за ползване на лечебни растения.
Нормативно основание: Закон за лечебните растения - чл. 22, т. 2. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 36, (в), т. 3.
Допустим заявител: Издават на лица, желаещи да ползват лечебни растения – цвят, плод. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Необходими документи: Заявление по образец.
Такси и срок на изпълнение:

Срок на изпълнение

Такса

В рамките на 1 работен ден  

Съгласно Тарифа за лечебните растения

 
 
4. Наименование на услугата: Издаване на разрешение за отсичане на над 5 (пет) броя дървета и на лозя над 1 декар.
Нормативно основание: Закон за опазване на селскостопанското имущество - чл. 32, ал.  3. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 36, (в), т. 8.
Допустим заявител: Издава се на собствениците на имоти, за които се отнасят, както и на законните им представители, на техните наследници. Издават и на трети лица, когато са  изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Необходими документи: Пълномощно, когато искането се подава от упълномощено лице.  
Такси и срок на изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 дни

5,00 лв.

Бърза

3 работни дни

7,50лв.                                                        

 
 
5. Наименование на услугата: Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии.
Нормативно основание: Закон за горите - чл. 211, ал. 4. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 36, (в), т. 6.
Допустим заявител: Издава се след издадено разрешително за сеч и маркиране на добитата дървесина на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. 
Такси и срок на изпълнение:

Срок на изпълнение

Такса

В рамките на 1 работен ден  

1,00 лв.

 
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя
Структурни фондове на ЕС