Местни данъци и такси
Начини за подаване на искането/заявлението:
Искането/заявлението се подава от правоимащия или упълномощено от него лице лично в звеното за местни данъци и такси. 
Попълненото искане/заявление с нотариална заверка на подписа се изпраща от правоимащия или от упълномощено от него лице чрез лицензиран пощенски оператор до Община Вълчедръм на адрес: гр. Вълчедръм, ул. „България” № 18-20.
Искането/заявлението се сканира и изпраща, подписано с универсален електронен подпис от правоимащия или от упълномощено от него лице, по електронен път на електронна поща: kmet@valchedram.com.
Искания могат да се внасят и устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило.
Начини за предоставяне на услугата:
Лично в звеното за местни данъци и такси.
Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, посочен от правоимащия или от упълномощено от него лице. Разходите са за сметка на заявителя.
По електронен път на електронна поща, посочена от правоимащия или от упълномощено от него лице.
Начини за извършване на плащане:
В брой на гише в звеното за местни данъци и такси.
Електронно разплащане чрез ПОС терминално устройство на гише в звеното за местни данъци и такси.
По банков път: Обслужваща банка - БАНКА "ДСК" АД клон ВЪЛЧЕДРЪМ
IBAN: BG72STSA93008400547800
BIC: STSABGSF
Код за вид плащане за сметка 7311: 448007 (Такси за административни услуги)
Копие от платежното нареждане се прилага към заявлението/искането.

Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване по чл.18,ал.2 от Наредба 9 на Общинския съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм
Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм