Местни данъци и такси
Начини за подаване на искането/заявлението:
Искането/заявлението се подава от правоимащия или упълномощено от него лице лично в звеното за местни данъци и такси. 
Попълненото искане/заявление с нотариална заверка на подписа се изпраща от правоимащия или от упълномощено от него лице чрез лицензиран пощенски оператор до Община Вълчедръм на адрес: гр. Вълчедръм, ул. „България” № 18-20.
Искането/заявлението се сканира и изпраща, подписано с универсален електронен подпис от правоимащия или от упълномощено от него лице, по електронен път на електронна поща: kmet@valchedram.com.
Искания могат да се внасят и устно, като се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило.
Начини за предоставяне на услугата:
Лично в звеното за местни данъци и такси.
Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес, посочен от правоимащия или от упълномощено от него лице. Разходите са за сметка на заявителя.
По електронен път на електронна поща, посочена от правоимащия или от упълномощено от него лице.
Начини за извършване на плащане:
В брой на гише в звеното за местни данъци и такси.
Електронно разплащане чрез ПОС терминално устройство на гише в звеното за местни данъци и такси.
По банков път: Обслужваща банка - БАНКА "ДСК" АД клон ВЪЛЧЕДРЪМ
IBAN: BG72STSA93008400547800
BIC: STSABGSF
Код за вид плащане за сметка 7311: 448007 (Такси за административни услуги)
Копие от платежното нареждане се прилага към заявлението/искането.
 


1. Наименование на услугата: Издаване на документи от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения по Закона за местните данъци и такси.
Нормативно основание: Данъчно осигурителния процесуален кодекс - чл. 88. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 35, т. 39.
Допустим заявител: Издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Необходими документи: Пълномощно, когато искането се подава от упълномощено лице.
Образец на искане.
Такси и срок за изпълнение:

 

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 дни

3,00 лв.

Бърза

3 работни дни

4,50лв.                                                        

Експресна 

24 часа

6,00 лв.2. Наименование на услугата:
Издаване на копие от подадена данъчна декларация.
Нормативно основание: Закон за местните данъци и такси - чл. 3, чл. 14 ал. 1, чл. 110 ал. 1, т. 13. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 35, т. 40.
Допустим заявител: Издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Необходими документи: Пълномощно, когато искането се подава от упълномощено лице.
Образец на искане.
Такси и срок на изпълнение:

 

Срок на изпълнение

Такса

В рамките на 1 работен ден  

За 1 страница – 2,00 лв. и  за всяка следваща  страница по 1,00 лв.3. Наименование на услугата:
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство.
Нормативно основание: Закон за местните данъци и такси- чл. 3, ал. 2 и 3 от Приложение 2. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 35, т. 41.
Допустим заявител: Издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Необходими документи: Документ за собственост, когато такъв не е представян до този момент в общинската администрация. За определяне на данъчна оценка на земеделска земя се изискват: Скица на имота и Удостоверение за технически характеристики на имота от Общинска служба по земеделие.
Образец на заявление.
Такси и срок на изпълнение:
За физически лица:

 

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

14 дни

4,50 лв.

Бърза

7 работни дни

6,75лв.                                                        

Експресна 

24 часа

9,00 лв.

За юридически лица:

 

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

14 дни

6,00 лв.

Бърза

7 работни дни

9,00 лв.

Експресна 

24 часа

12,00 лв.4. Наименование на услугата:
Издаване на препис от документ  за платен данък върху превозни средства.
Нормативно основание: Закон за местните данъци и такси- чл. 4, ал. 3 във връзка с чл. 52. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 35, т. 17.
Допустим заявител: Издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Необходими документи: Пълномощно, когато искането се подава от упълномощено лице.
Образец на искане.
Такси и срок на изпълнение:

 

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 дни

3,00 лв.

Бърза

3 работни дни

4,50 лв.

Експресна 

24 часа

6,00 лв.5. Наименование на услугата:
Издаване на препис  от документ за платен данък върху недвижими имоти и такса за битови отпадъци.
Нормативно основание: Закон за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 3 във връзка с чл. 1, ал. 1, т. 1 и чл. 6, ал. 1, б. "а". Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 35, т. 19.
Допустим заявител: Издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Необходими документи: Пълномощно, когато искането се подава от упълномощено лице.
Образец на искане.
Такси и срок на изпълнение:

 

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 дни

2,00 лв.

Бърза

3 работни дни

3,00 лв.

Експресна 

24 часа

4,00 лв.6. Наименование на услугата:
Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство.
Нормативно основание: Закон за местните данъци и такси - чл. 41 във връзка с чл. 29, ал. 1. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 35, т. 18.
Допустим заявител: Издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Необходими документи: Пълномощно, когато искането се подава от упълномощено лице. Попълнена декларация по чл. 32, ал. 1-7 от ЗМДТ.
Образец на искане.
Образец на декларация по чл. 32, ал. 1-7 от ЗМДТ.
Такси и срок на изпълнение:

 

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 дни

3,00 лв.

Бърза

3 работни дни

4,50 лв.

Експресна 

24 часа

6,00 лв.7. Наименование на услугата:
Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък.
Нормативно основание: Закон за местните данъци и такси - чл. 61и, ал. 5. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 35, т. 43.
Допустим заявител: Издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Необходими документи: Пълномощно, когато искането се подава от упълномощено лице. 
Образец на искане.
Такси и срок на изпълнение:

 

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 дни

3,00 лв.

Бърза

3 работни дни

4,50 лв.

Експресна 

24 часа

6,00 лв.8. Наименование на услугата:
Предоставяне на данъчна и осигурителна информация.
Нормативно основание: Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - чл.74. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 35, т. 44.
Допустим заявител: Издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Необходими документи: Пълномощно, когато искането се подава от упълномощено лице. 
Образец на искане.
Такси и срок на изпълнение:

 

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 дни

5,00 лв.

Бърза

3 работни дни

7,50 лв.

Експресна 

24 часа

10,00 лв.9.
Наименование на услугата: Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси.
Нормативно основание: Данъчно-осигурителен процесуален кодекс - чл. 87, ал. 6, във връзка със Закона за местните данъци и такси - чл.4, ал. 1и 3 и чл. 9а, ал. 1и чл. 9б. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 35, т. 45.
Допустим заявител: Издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Необходими документи: Пълномощно, когато искането се подава от упълномощено лице. 
Образец на искане.
Такси и срок на изпълнение:

 

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 дни

3,00 лв.

Бърза

3 работни дни

4,50 лв.

Експресна 

24 часа

6,00 лв.

 

 

10. Наименование на услугата: Издаване на удостоверение  за данъчна оценка на право на строеж.
Нормативно основание: Закон за местните данъци и такси - чл. 3, ал. 4 от Приложение 2. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 35, т. 46.
Допустим заявител: Издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Необходими документи: Документ за собственост, когато такъв не е представян до този момент в общинската администрация. Попълнена декларация по чл. 14 от ЗМДТ, в която се описва имота, който ще бъде построен. За определяне на данъчна оценка на земеделска земя се изискват: Скица на имота и Удостоверение за технически характеристики на имота от Общинска служба по земеделие.
Образец на заявление.
Образец на декларация по чл. 14 от ЗМДТ.
Такси и срок на изпълнение:

За физически лица:

 

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

14 дни

4,50 лв.

Бърза

7 работни дни

6,75лв.                                                        

Експресна 

24 часа

9,00 лв.


За юридически лица:

 

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

14 дни

6,00 лв.

Бърза

7 работни дни

9,00 лв.

Експресна 

24 часа

12,00 лв.

 

 


11. Наименование на услугата:
Издаване на удостоверение  за данъчна оценка на право на ползване.
Нормативно основание: Закон за местните данъци и такси - чл. 12, чл. 3, ал. 2 от Приложение 2. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 35, т. 15.
Допустим заявител: Издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Образец на заявление.
Необходими документи: Документ за собственост, когато такъв не е представян до този момент в общинската администрация. Попълнена декларация по чл. 14 от ЗМДТ, в която се описва имота, който ще бъде построен.
Такси и срок на изпълнение:
За физически лица:

 

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

14 дни

4,50 лв.

Бърза

7 работни дни

6,75лв.                                                        

Експресна 

24 часа

9,00 лв.

 

За юридически лица:

 

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

14 дни

6,00 лв.

Бърза

7 работни дни

9,00 лв.

Експресна 

24 часа

12,00 лв.12.
Наименование на  услугата: Издаване на удостоверение за декларирани данни.
Нормативно основание: Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 14 и чл. 54. Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм – чл. 35, т. 16.  
Допустим заявител: Издават на лицата, за които се отнасят, на законните им представители, на техните наследници. Издават и на трети лица, когато са им необходими за изпълнение на техни законоустановени правомощия или когато същите са изрично упълномощени от лицата, за които се отнасят, от законните им представители, от техните наследници. Заявителят удостоверява самоличността си с документ за самоличност.
Необходими документи: Пълномощно, когато искането се подава от упълномощено лице. 
Образец на искане.
Такси и срок на изпълнение:

Вид на услугата

Срок за изпълнение

Такса

Обикновена

7 дни

3,00 лв.

Бърза

3 работни дни

4,50 лв.

Експресна 

24 часа

6,00 лв.

Потърсете в сайта
Харесва ли ви новият сайт на Община Вълчедръм
Харесва ми
Не ми харесва
Не мога да преценя
Структурни фондове на ЕС