Важно

СТАРТИРА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

 

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, Община Вълчедръм започна разработването на План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Планът е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. Като стратегически документ, той обвързва сравнителните предимства и потенциал на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, свързани от общия стремеж за устойчиво развитие, по-добра обществена среда и по-висок жизнен стандарт на хората в общината.

Със Заповед № 435/16.03.2020 г. на Кмета на община Вълчедръм е определен Общински екип за разработване на План за интегрирано развитие на община Вълчедръм за периода 2021-2027 г. Заповедта можете да видите ТУК!

 Участието на гражданите в процеса по изработването на ПИРО е изключително важно и би гарантирало неговото качество, реалистичност и широка обществена подкрепа.

Мнения и предложения до екипа, който разработва Плана за интегрирано развитие на община Вълчедръм за периода 2021-2027 г., може да изпращате на е-мейл: kmet@valchedram.com.

Вашите мнения и предложения може да дадете и чрез попълване на настоящата анкета ТУК! 

29.05.2020
Обява
Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа гр. Вълчедръм, община Вълчедръм 

27.05.2020
Обява
Със заповед № ОХ-337/30.04.2020 г на министъра на отбраната на Република България са обявявени 27 войнишки длъжности от състава на Съвместното командване на специалните операции (в.ф. 32990) гарнизон Пловдив, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.Информация зя длъжноститеПриложение  № 1 към обявата Вакантните длъжности ще се заемат след провеждане на конкурс, като информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получите от:   ОФИС ЗА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ Сряда от 08,30ч. до 15,30ч. Петьо Петров, тел. 0887 88 90...

20.05.2020
Поздравителен адрес от Кмета на Община Вълчедръм по повод 24 Май

20.05.2020
24 Май
Наближава най-българският празник – 24 май, Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост. Извънредната ситуация няма да спре достойното му отбелязване. С честването на празника ще изразим още веднъж своята огромна благодарност и дълбока признателност към едно велико дело, променило духовната съдба на цялото славянство. Образователните институции в област Монтана са предвидили различни инициативи – концерти, изложби, конкурси, които да приключат с вълнуващ и красив финал. Призоваваме на 24 май да издигнем българския национален флаг във всеки дом и в израз на гордостта ни, че сме българи, точно в 12:00 ч. да прозвучи химнът „Върви, народе възродени!“....

11.05.2020
Съобщение
План-прием след VII клас за учебната 2020/2021 година на Професионална гимназия „Димитър Маринов” гр. Вълчедръм

29.04.2020
План за итегрирано развитие на oбщината (ПИРО)
СТАРТИРА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.   В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, Община Вълчедръм започна разработването на План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 г. Планът е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. Като стратегически документ, той обвързва сравнителните предимства и потенциал на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, свързани от общия стремеж за устойчиво развитие, по-добра обществена среда и по-висок жизнен стандарт на хората...

27.05.2020
Заповед № 677/26.05.2020 г. на Кмета на община
Заповед № 677/26.05.2020 г. на Кмета на община Вълчедръм, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на общината.

20.05.2020
Заповед № 663/20.05.2020 г. на Кмета на община
Заповед № 663/20.05.2020 г. на Кмета на община Вълчедръм, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на общината.

18.05.2020
Заповед № 652/15.05.2020 г. на Кмета на община
Заповед № 652/15.05.2020 г. на Кмета на община, относно въвеждане на противоепидемични мерки на територеята на община Вълчедръм.

14.05.2020
Заповед № 647/14.05.2020 г. на Кмета на община
Заповед № 647/14.05.2020 г. на Кмета на община Вълчедръм, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на общината.

14.05.2020
Заповед № 646/14.05.2020 г. на Кмета на община
Заповед № 646/14.05.2020 г. на Кмета на община Вълчедръм, относно въвеждане на противоепидемични мерки на територията на общината.

07.05.2020
Заповед № 616/07.05.2020 г. на Кмета на община
Заповед № 616/07.05.2020 г. на Кмета на община, относно облекчаване на част от противоепидемичните мерки, въведени заради COVID-19.

26.03.2020
Обява по реда на гл. 26 от ЗОП
Ремонт на  транспортната инфраструктура  на община  Вълчедръм, обл. Монтана* Ремонтни дейности по асфалтова настилка по общинска и републиканска пътна мрежа * Ремонтни дейности по асфалтова настилка по улици в община Вълчедръм  - Протокол решение - Обява за удължаване на срок - Обява - Указания - Методика - Техническа спецификация- Образци

23.03.2020
Публично състезане
Избор на доставчик на моторни превозни средства за нуждите на общинско предприятие гр. Вълчедръм с три обособени позиции: Обособена позиция 1 – Доставка на един брой нов товаропътнически автомобил Обособена позиция 2 – Доставка на един брой специализиран автомобил-машина за снегопочистване и опесъчаване-втора употреба Обособена позиция 3 – Доставка на един брой специализиран автомобил-машина за почистване на улици – втора употреба - Протокол решение - Съобщение за отваряне на ценови оферти  - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - Обявление - Решение - Документация за доставка но МПС - Техническа спецификация - Образци 

19.03.2020
Обява по реда на гл. 26 от ЗОП
"Текущ ремонт на сграда на селски Здравен участък - с. Септемврийци, находящ се на ул. „Свобода“  №116, УПИ І-325,  кв.58 по плана  на с. Септемврийци, Община Вълчедръм, по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”- Протокол комисия  - Обява за удължаване на срока- Отговор на запитване  - Количиствино стойностна сметка - оферта в отговор на запитване - Обява - Указания - Методика  - Техническа спецификация - Образци - Заснемане  

05.03.2020
Публично състезание
“Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.006-0082-С01 от 14.05.2019г.“ - Протокол и решение паркове СН  - Съобщение за ценови оферти- Протокол за избор на изпълнител - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - Обявление - Решение - Документация - Инвестиционен проект - Техническа спецификация  - Образци

05.03.2020
Публично състезание
“Избор на доставчик на оборудване/обзавеждане за проект „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.006-0082-С01 от 14.05.2019 г.- Решение за избор на изпълнител- Протокол на комисия - Съобщение за ценови оферти - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация- Разяснение - Обявление - Решение - Инвестиционен проект - Документация оборудване - Технически спецификации оборудване - Образци 

27.02.2020
Обява
“Избор на доставчик на озеленяване за проект „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.006-0082-С01 от 14.05.2019 г. - Протокол и решение озеленяване паркове  - Съобщение за отваряне на оферти - Разяснение - Обявление - Решение - Документация озеленяване - Технически спецификации озеленяване - Образци 

14.05.2020
Търг с тайно наддаване
Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи: - Обява - Заповед за обявяване на търга - Приложение 

26.03.2020
Търг с тайно наддаване
 - Заповеди 459-461

05.03.2020
Търг с тайно наддаване
- Обява  - Заповед

04.11.2019
Търг с тайно наддаване
- Обява - Заповед

10.06.2019
Търг с тайно наддаване
- Обява- Заповед

15.05.2019
Търг с тайно наддаване
- Обява- Заповед

Потърсете в сайта
Анкета
Достъпът до сградата на Община Вълчедръм и в нея е лесен: