Важно

СТАРТИРА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.

 

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, Община Вълчедръм започна разработването на План за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Планът е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на развитието на общината през следващите седем години. Като стратегически документ, той обвързва сравнителните предимства и потенциал на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети, свързани от общия стремеж за устойчиво развитие, по-добра обществена среда и по-висок жизнен стандарт на хората в общината.

Със Заповед № 435/16.03.2020 г. на Кмета на община Вълчедръм е определен Общински екип за разработване на План за интегрирано развитие на община Вълчедръм за периода 2021-2027 г. Заповедта можете да видите ТУК!

 Участието на гражданите в процеса по изработването на ПИРО е изключително важно и би гарантирало неговото качество, реалистичност и широка обществена подкрепа.

Мнения и предложения до екипа, който разработва Плана за интегрирано развитие на община Вълчедръм за периода 2021-2027 г., може да изпращате на е-мейл: kmet@valchedram.com.

Вашите мнения и предложения може да дадете и чрез попълване на настоящата анкета ТУК! 

07.07.2020
Обява
Регионална дирекция по горите – Берковица обявявана основание чл. 58, ал. 4 от Наредба № 18 от 7 октомври 2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии, организира обществени обсъждания на проекта на Областния план за развитие на горските територии на област Монтана (ОПРГТ) и на доклада за екологична оценка (ДЕО) към него.- Обява- Доклад- Проект- Приложения

03.07.2020
Обява
Община Вълчедръм уведомява гражданите, че на 07.07.2020 г. от 20.30 часа ще се извърши дезинсекция /пръскане/ против комари. Ще се обработят терените на територията на град Вълчедръм и района около р. Цибрица. Пръскането на терените ще се извърши с препарат и техника, съобразени с нормативните изисквания. Препаратът е безопасен за хората и домашните животни.

19.06.2020
Покана
Покана за публично обсъждане на изпълнението на Бюджет 2019 на Община Вълчедръм

18.06.2020
Съобщение
Годишен отчет за 2019 год., за изпълнението на Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Вълчедръм от Кмета на общината.

17.06.2020
Съобщение
Покана за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от община Вълчедръм.Цел на дълга –финансиране, с цел реализация на проект „Благоустрояване на улична мрежа на гр. Вълчедръм - за повече информация вижте тук.

11.06.2020
Обява
Инвестиционно предложение за "Водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжение за отглеждане на аквакултури и напояване на земеделски земи".

10.07.2020
Заповед № 896/09.07.2020 г. на Кмета на община
Заповед № 896/09.07.2020 г. на Кмета на община Вълчедръм, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на общината.

10.07.2020
Заповед № 895/09.07.2020 г. на Кмета на община
Заповед № 895/09.07.2020 г. на Кмета на община Вълчедръм, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на общината.

01.07.2020
Заповед № 846/01.07.2020 г. на Кмета на община
Заповед № 846/01.07.2020 г. на Кмета на община Вълчедръм, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на общината.

01.07.2020
Заповед № 845/01.07.2020 г. на Кмета на община
Заповед № 845/01.07.2020 г. на Кмета на община Вълчедръм, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на общината.

01.07.2020
Заповед № 844/01.07.2020 г. на Кмета на община
Заповед № 844/01.07.2020 г. на Кмета на община Вълчедръм, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на общината.

23.06.2020
Заповед № 781/23.06.2020 г. на Кмета на община
Заповед № 781/23.06.2020 г. на Кмета на община Вълчедръм, относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на общината.

26.03.2020
Обява по реда на гл. 26 от ЗОП
Ремонт на  транспортната инфраструктура  на община  Вълчедръм, обл. Монтана* Ремонтни дейности по асфалтова настилка по общинска и републиканска пътна мрежа * Ремонтни дейности по асфалтова настилка по улици в община Вълчедръм- Договори   - Протокол решение - Обява за удължаване на срок - Обява - Указания - Методика - Техническа спецификация- Образци

23.03.2020
Публично състезане
Избор на доставчик на моторни превозни средства за нуждите на общинско предприятие гр. Вълчедръм с три обособени позиции: Обособена позиция 1 – Доставка на един брой нов товаропътнически автомобил Обособена позиция 2 – Доставка на един брой специализиран автомобил-машина за снегопочистване и опесъчаване-втора употреба Обособена позиция 3 – Доставка на един брой специализиран автомобил-машина за почистване на улици – втора употреба- Договори- Протокол решение - Съобщение за отваряне на ценови оферти  - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - Обявление - Решение - Документация за доставка но МПС - Техническа спецификация - Образци 

19.03.2020
Обява по реда на гл. 26 от ЗОП
"Текущ ремонт на сграда на селски Здравен участък - с. Септемврийци, находящ се на ул. „Свобода“  №116, УПИ І-325,  кв.58 по плана  на с. Септемврийци, Община Вълчедръм, по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”- Договор- Ценово предложение- Предложение за изпълнение на поръчката- Протокол комисия  - Обява за удължаване на срока- Отговор на запитване  - Количиствино стойностна сметка - оферта в отговор на запитване - Обява - Указания - Методика  - Техническа спецификация - Образци - Заснемане  

05.03.2020
Публично състезание
“Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на обект: „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.006-0082-С01 от 14.05.2019г.“- Договори - Протокол и решение паркове СН  - Съобщение за ценови оферти- Протокол за избор на изпълнител - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация - Обявление - Решение - Документация - Инвестиционен проект - Техническа спецификация  - Образци

05.03.2020
Публично състезание
“Избор на доставчик на оборудване/обзавеждане за проект „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.006-0082-С01 от 14.05.2019 г.- Договори- Решение за избор на изпълнител- Протокол на комисия - Съобщение за ценови оферти - Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация- Разяснение - Обявление - Решение - Инвестиционен проект - Документация оборудване - Технически спецификации оборудване - Образци 

27.02.2020
Обява
“Избор на доставчик на озеленяване за проект „Благоустрояване на зелени пространства на територията на гр. Вълчедръм”, по Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014-2020 г. № BG06RDNP001-7.006-0082-С01 от 14.05.2019 г. - Договори- Протокол и решение озеленяване паркове  - Съобщение за отваряне на оферти - Разяснение - Обявление - Решение - Документация озеленяване - Технически спецификации озеленяване - Образци 

07.07.2020
Търг с тайно наддаване
Община Вълчедръм обявява търг с тайно наддаване под наем на земеделски земи–публична общинска собственост с начин на трайно ползване "пасища".- Обява - Заповед

14.05.2020
Търг с тайно наддаване
Tърг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи: - Заповед зя резултати от класирането на допуснатите участници в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи- Прилоажение към заповедтта за класиране - Обява - Заповед за обявяване на търга - Приложение 

26.03.2020
Търг с тайно наддаване
 - Заповеди 459-461

05.03.2020
Търг с тайно наддаване
- Обява  - Заповед

04.11.2019
Търг с тайно наддаване
- Обява - Заповед

10.06.2019
Търг с тайно наддаване
- Обява- Заповед

Потърсете в сайта
Анкета
Услугата ми бе предоставена за: