Процедури по ЗОП
Обява по реда на глава 26 от ЗОП
21.03.2019
”Избор на изпълнител на обект„Преустройство и основен ремонт на административна сграда в с. Долни Цибър, кв. 10, УПИ IX-220”, , с. Долни Цибър, община Вълчедръм, област Монтана

- Договори

- Протокол комисия

- Обява за удължаване на срок

- Обява

- Указания

- Методика

- Количествено-стойностна сметка

- Подробна количествена сметка

- Техническо предложение

- Ценово предложение

- Образци

- Договор - проект

- Проект
Потърсете в сайта
Анкета
Достъпът до сградата на Община Вълчедръм и в нея е лесен: