Новини
Обява
16.04.2019
     На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. ДВ бр.3/2018г.), На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (посл. изм. ДВ бр.3/2018г.), 

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД)  гр. Русе, ул. „Славянска“ №6

У В Е Д О М Я В А 

     Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение с предмет „Подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав“.Основната цел на проекта е да се изпълнят технически решения с цел подобряване на корабоплавателните условия по р. Дунав в общия българо-румънски участък и да се осигури безопасно провеждане на транспортна дейност по течението на реката през цялата година, в съответствие с препоръките на Дунавската комисия в Будапеща. Проектът предлага редица от дейности като: драгиране на навигационния канал (основно и поддържащо драгиране), извършване на дейности, защитаващи бреговете от ерозия, изграждане на буни, шеврони и/или острови.Хидротехническите дейности в рамките на настоящото предложение ще бъдатизвършени в коритото на реката и на брега, в критичните зони за плаване на румънска и българска територия между ркм 845.5 и ркм375.В навигационния сектор, администриран от румънската страна, са определени три критични зони, в които са очертани критични точки, както следва:• Критична зона 1 от ркм850 до ркм818, която включва критични точки Гарла Маре и Салчия;• Критична зона 2 от ркм786 до ркм755, която включва критични точки Богдан Сечан и Добрина;• Критична зона 3 от ркм678 до ркм625, която включва критичните точки на Бекет и Корабия.Занавигационния сектор, администриран от българска страна, са определени две критични зони, в които са очертани критични точки, както следва:• Критична зона 4 от ркм577 до ркм520, която включва критични точки Белене, Вардим, Янтра и Батин;• Критична зона 5 от ркм428 до ркм401, която включва критичните точки Косуи и Попина. Предложените варианти за всяка критична точка съдържат няколко специфични решения, приложими за всеки сектор, в зависимост от местните хидроморфологични условия. Предвид мащаба на работата, която трябва да бъде извършена и големия брой критични точки по отношение на корабоплаването, изпълнението на инвестиционното предложение ще се осъществи в няколко етапа.Изпълнението наетапи е направено с оглед на хидроморфологичните условия и трудността на навигационните условия от всяка критична точка.Предвидено е през целия период на реализация на инвестиционното предложение да се извършват мониторингови дейности за въздействието на изградените съоръжения върху околната среда и хидроморфологичните условия, като при необходимост изградените структури могат да бъдат преконфигурирани. Допълнителна информация за инвестиционното предложение можете да намерите на сайта на МОСВ, в общинската администрация, както и на сайта на ИАППД на адрес: http://appd-bg.org/about/announcements.Писмени мнения и становища могат да се подават в сградата на съответнатаобщинска администрация, в РИОСВ или в Министерство на околната среда и водите.

ПАВЛИН ЦОНЕВ
Изпълнителен директор на ИАППД

- Инвестиционно предложение
Потърсете в сайта
Анкета
Достъпът до сградата на Община Вълчедръм и в нея е лесен: