Процедури по ЗОП
Публично състезание
05.06.2019
Доставка на нови моторни превозни средства за нуждите на община Вълчедръм в две обособени позиции:
Обособена позиция І :Доставка на два броя нови леки автомобила с висока проходимост за нуждите на домашен социален патронаж гр. Вълчедръм
Обособена позиция II – Доставка на един брой колесен трактор с ремарке за нуждите на Общинско предприятие Вълчедръм

- Договори

- Протокол комисия

- Съобщение

- Решение за одобрение на обявление за изменение

- Обява

- Решение

- Указания

- Техническа спецификация

- Образци
Потърсете в сайта
Анкета
Достъпът до сградата на Община Вълчедръм и в нея е лесен: