Процедури по ЗОП
Пазарни консултации по чл.44 от Закона за обществените поръчки за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчк
20.11.2019

Община Вълчедръм планира да проведе и възложи обществена поръчка с предмет: Изпълнение на СМР по обект : „Благоустрояване на уличната мрежа в град Вълчедръм”, подобект :„Улица "Съединение" - ОТ48а - ОТ257 - ОТ258 - OT259 - OT260 - OT113     от км 0+000 до км 0+ 397.74”

- Участници
  
- Протокол
 
- Съобщение
  
- Покана
 
- Техническа спецификация
 
- Оферта
 
- Обща количествено-стойностна слетка

Потърсете в сайта
Анкета
Достъпът до сградата на Община Вълчедръм и в нея е лесен: