Данъци и такси
О Б Щ И Н А  В Ъ Л Ч Е Д Р Ъ М, О Б Л А С Т   М О Н Т А Н А

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

МЕСТНИ ПРИХОДИМестните данъци и такси вече могат да се плащат от цялата страна чрез касите на ИЗИПЕЙ(EasyPay) и от целия свят чрез интернет системата ИПЕЙ(ePay)...
Пълната обява тук

Обслужваща банка - БАНКА "ДСК" АД клон ВЪЛЧЕДРЪМ
IBAN: BG72STSA93008400547800
BIC: STSABGSF
БИН за сметка 7311 и съответстващите им кодове за вид плащане:

Вид плащане
Код
1. Патентен данък
441400
2. Данък върху недвижимите имоти
442100
3. Данък върху наследствата
442200
4. Данък върху превозните средства
442300
5. Такси за битови отпадъци
442400
6. Данък при придобиване на имущества по дарение и вазмезден начин
442500
7. Други данъци
443400
8. Приходи от наеми на имущество
444100
9. Приходи от наеми на земя
444200
10. Глоби, санкции и неустойки, лихви, обезщетения и начети
446500
11. Такси за технически услуги
448001
12. Такси за административни услуги
448007
13. Такси за притежаване на куче
448013


Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване по чл.18,ал.2 от Наредба 9 на Общинския съвет за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчедръм

Потърсете в сайта
Анкета
Достъпът до сградата на Община Вълчедръм и в нея е лесен: